Regulamin Klubu Fair PlayI. Ogólne zasady funkcjonowania Klubu Fair Play

1. Zasady organizacyjne funkcjonowania Klubu Fair Play

a) Kluby Fair Play koordynuje i nadzoruje Fundacja KARAN,
b) Honorowy Patronat nad Klubami Fair Play sprawuje Rzecznik Praw Dziecka,
c) Kluby Fair Play funkcjonują w ramach Programu Stop Przemocy i stanowią jego integralną część,
d) Kluby Fair Play funkcjonują w ramach sieci Klubów Fair Play; lista trenerów i klubów jest ogólnodostępna, dysponuje nią koordynator - Fundacja KARAN,
e) prowadzącym Klub Fair Play jest osoba, której bliska jest idea Fair Play i została przeszkolona w zakresie treningu Zastępowania Agresji,
f) w ramach Klubu Fair Play (zależnie od możliwości) organizowane są zajęcia poszerzające aktywność twórczą dzieci i młodzieży - sportowe, plastyczne, muzyczne, wyrównawcze w zakresie nauki szkolnej, fotograficzne, teatralne i inne.

2. Cele Klubu Fair Play

Głównym celem funkcjonowania Klubów Fair Play jest:

a) kształtowanie umiejętności prospołecznych, niwelowanie oraz zapobieganie agresji i przemocy przede wszystkim wśród dzieci i młodzieży,
b) propagowanie pozytywnych wzorców w społeczeństwie,
c) aktywizacja dzieci, młodzieży oraz osób starszych w działania na rzecz społeczeństwa oraz przeciwdziałania agresji.

3. Uczestnicy

a) Kluby Fair Play tworzone są dla dzieci, młodzieży, rodziców, osób starszych - dla osób które chcą kształcić się w zakresie umiejętności prospołecznych oraz propagować idee Fair Play.
b) Członkowie klubu zgłaszają się do niego dobrowolnie i deklarują aktywne, systematyczne uczestnictwo w podejmowanych przez niego działaniach.
c) W przypadku osób nieletnich wstępujących do klubu wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych (jeśli zajęcia w klubie odbywają się poza programem nauki szkolnej i poza jej godzinami).
d) Przyjmuje się czterostopniowy udział w Klubie
- członek 1st. - uczestnik zajęć
- członek 2 st. - po 1 roku treningu
- członek 3 st.- lider - po 2 latach - pełni rolę II Trenera
- członek 4 st. - lider - po 3 latach; ukończone 18 lat - pełni rolę I Trenera
e) Praca w klubie odbywa się w podziale na poszczególne grupy wiekowe; grupa nie może liczyć więcej niż 16 osób.
f) Każdy członek klubu podpisuje i przestrzega Kodeksu Członka Klubu Fair Play (załącznik nr 3).


4. Miejsce tworzenia Klubu Fair Play


Kluby Fair Play mogą być utworzone m.in. w: szkole, domu kultury, świetlicy środowiskowej, klubie osiedlowym oraz w innych miejscach, w których prowadzona jest działalność dla dzieci, młodzieży oraz osób starszych w tym w placówkach prowadzonych przez organizacje pozarządowe.

II. Działalność Klubu Fair Play

1. Klub Fair Play zakłada i prowadzi osoba rekomendowana przez Fundację KARAN oraz Warszawski Instytut Profilaktyki przy współpracy i pomocy Liderów młodzieżowych.

2. Klub Fair Play prowadzi działalność w oparciu o założenia merytoryczne określone przez Fundację KARAN, Warszawski Instytut Profilaktyki oraz materiały szkoleniowe opracowane przez KARAN (załącznik nr 1 regulaminu).

3. Przystąpienie do sieci Klubów Fair Play następuje poprzez:

a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 2 regulaminu) podpisanego przez trenera prowadzącego klub,
b) koordynator tzn. Fundacja KARAN przesyła do osoby prowadzącej Klub Fair Play regulamin klubu oraz pakiet materiałów pomocniczych do prowadzenia treningów w ramach klubu.

4. Harmonogram funkcjonowania Klubu Fair Play:

a) praca w klubie polega na prowadzeniu zajęć w zakresie nie mniejszym niż jedna sesja po 90 min tygodniowo dla każdej grupy,
b) spotkanie przebiega według ustalonych wspólnie z grupą tematów,
c) grupa obejmuje maksymalnie 16 osób,
d) zmiana harmonogramu następuje w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia tematu niezbędnego do przepracowania,
e) klub działa w oparciu o przyjęty regulamin jest reprezentowany na zewnątrz przez trenera posiadającego odpowiednie przeszkolenie udokumentowane stosownym zaświadczeniem.
 
 
5. Dokumentacja i ewaluacja pracy w Klubie Fair Play.

a) praca grup w klubie jest udokumentowana w formie dzienników, ankiet, arkuszy informacji zwrotnych. Dokumentacja jest opracowywana pod kątem skuteczności metody oraz zmian zachodzących w obszarach, w których podejmowana była praca treningowa.
b) trenerzy do dnia 30 VI każdego roku przesyłają sprawozdanie z działalności Klubu Fair Play do regionalnego konsultanta Fundacji KARAN

6. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami.

a) klub współpracuje z organami administracji pozarządowej, strażą miejską, policją, pracownikami socjalnymi, organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w realizacji przyjętych celów,
b) w/w współpraca może być prowadzona m.in. w formie szkoleń, rodzinnych imprez integracyjnych, festynów promujących zdrowy styl życia wolny od agresji i przemocy, odczytów, seminariów, konferencji, rozdawnictwa materiałów edukacyjnych.

7. Znaki identyfikacyjne.

a) klub powinien mieć umieszczone w widocznym miejscu logo Klubu Fair Play,
b) Liderzy otrzymują dyplom i odznakę Lidera.

8. Rozwiązanie klubu.

Rozwiązanie klubu następuje po wysłaniu pisemnego powiadomienia o rozwiązaniu klubu do koordynatora - Fundacji KARAN.

III. Postanowienia końcowe

1. Trenerzy zrzeszeni w ramach sieci Klubów Fair Play mają prawo do zniżek na szkolenia i treningi prowadzone przez KARAN, do korzystania z promocyjnych ofert wydawniczych KARAN-u a także do innych akcji prowadzonych przez Fundację KARAN.

2.
Trenerzy, liderzy i członkowie poszczególnych klubów mają możliwość publikacji artykułów oraz relacji z działalności Klubów (po uprzedniej akceptacji dostarczonych materiałów przez redakcję) w Kwartalniku KARAN oraz na stronie internetowej KARAN-u.

3.
W ramach działalności Klubów Fair Play trenerzy mają zapewnione prawo do korzystania z konsultacji i pomocy Koordynatora w zakresie kształtowania umiejętności prospołecznych oraz niwelowania agresji (konsultacje mogą być prowadzone w formie grup wsparcia, superwizji, konsultacji telefonicznych i e-mailowych).
 
4. KARAN zastrzega sobie prawo do, a uczestnicy klubu wyrażają zgodę na:
a) publikowanie informacji dotyczących działalności Klubów Fair Play,
b) na nieodpłatne publikowanie nadesłanych przez nich materiałów i zdjęć,
c) na nieodpłatne publikowanie wywiadów z trenerami i uczestnikami Klubów Fair Play na łamach Kwartalnika KARAN, strony internetowej KARANu, wszystkich wydawnictw KARANU,
d) udostępnianie przez KARAN wyżej wymienionych materiałów do wykorzystanie przez media promujące Program Stop Przemocy i Kluby Fair Play.