www.karan.elblag.pl

 

Projekt „FreD goes net” stanowi adaptację na grunt europejski i jednocześnie rozwinięcie niemieckiego programu pilotażowego o charakterze ogólnokrajowym pod tytułem „FreD – Wczesna Interwencja wobec Młodych Użytkowników Narkotyków”.

 

W realizację tego przedsięwzięcia zostało zaangażowanych 17 krajów członkowskich Unii Europejskiej. FreD został opracowany jako projekt profilaktyki selektywnej z myślą o zapełnieniu tej luki. Program jest kierowany wyłącznie do młodych użytkowników narkotyków, którzy po raz pierwszy mają styczność z policją bądź wymiarem sprawiedliwości. Projekt jest realizowany w placówkach Stowarzyszenia KARAN w Elblągu.

 

Do jednych z bardziej ryzykownych zachowań jest zażywanie substancji psychoaktywnych. Narkomania jest zjawiskiem niosącym za sobą ogromne zagrożenia, szczególnie wobec dzieci i młodzieży. Sytuacja w naszym mieście jest bardzo niepokojąca. O czym świadczą wyniki badań statystycznych przeprowadzone w Elblągu w 2008 roku.

Dla porównania podano wyniki badań w województwie Warmińsko-Mazurskim i w Polsce. Po inicjacji narkotycznej jest młodzieży:

 

 

Rodzaj
narkotyku
Elbląg W-M Polska
Gimn. Szk. śr. Gimn. Szk. śr. Gimn. Szk. śr.
Marihuana 19,5 38,5 16,4 35,2 15,8 28,2
Amfetamina 6,5 11,5 3,6 7,1 3,7 7,7
Ecstasy 5 7,5 2,6 3,9 2,35 4,2

 

Według badań szkodliwie zażywa narkotyki ok 6 % uczniów III klas Gimnazjum i 12,5 % młodzieży II klas szkół średnich naszego miasta. Tylko nieliczni decydują się korzystanie z profesjonalnej pomocy pogłębiając swoje dysfunkcje (kradzieże, kłamstwo, wagary, lenistwo, brak odpowiedzialności i ponoszenia konsekwencji...) dążąc do uzależnienia.

 • Profilaktyka uzależnień to zadanie dla całego społeczeństwa
 • Należałoby podjąć współpracę mającą na celu dotarcie do młodych użytkowników narkotyków, w szczególności tych z ryzykownymi wzorami używania
 • Głównymi kanałami dotarcia są: policja, sąd, pomoc społeczna oraz szkoły czy rodzice
 • Budowanie odpowiednich struktur współpracy stanowi kluczowy element efektywności działań zmierzających do zmniejszenia zjawiska narkomanii Badania dowodzą, że współpraca międzyinstytucjonalna posiada istotny wpływ na skuteczność podejmowanej profilaktyki.

Dlaczego Fred?

Praca w grupie ma charakter:

 • interaktywny, tj. angażujący uczestników.
 • budowania partnerstwa, szacunku dla wiedzy, poglądów, wartości wydobywania wewnętrznej motywacji do zmiany w oparciu o istniejące w osobie zasoby, tj .jego wiara w siebie i siła działania
 • uznanie autonomii
 • jest skuteczny

FreD pozwala na opanowanie umiejętności identyfikacji ryzyka co sprawia, że młodzi ludzie w odpowiedzialny sposób podchodzą do substancji psychoaktywnych innych zachowań ryzykownych.

  Cele programu „FreD” względem młodzieży:

  • Zachęcenie użytkownika narkotyków do zastanowienia nad kwestią używania substancji
  • Skonfrontowanie osoby używającej narkotyków z własnymi ograniczeniami i ich wpływem na zachowanie
  • Dostarczenie informacji na temat substancji, efektów działania i ryzyka
  • Zmotywowanie do zmiany postaw i zachowania
  • Umożliwienie podejmowania decyzji w oparciu o samoocenę i ocenę ryzyka
  • Informowanie na temat możliwych form pomocy

  Zakładane efekty programu „FreD” dla społeczeństwa:

  • zmniejszenie ilości osób rekreacyjnie używających substancje psychoaktywne
  • zmniejszenie przestępczości związanej z narkotykami
  • poprawa funkcjonowania rodzin, w których żyją dzieci zażywające substancje psychoaktywne
  • podejmowanie wczesnej i profesjonalnej pomocy młodzieży zażywającej narkotyki
  • integracja podmiotów zajmujących się młodzieżą zagrożoną dysfunkcjami
  • zmniejszenie ilości osób uzależnionych w naszym mieście

  Podstawy prawne

  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

  • Posiadanie narkotyków jest nielegalne i podlega karze – grzywna, ograniczenie lub pozbawienie wolności
  • Możliwość zawieszenia postępowania przez prokuratora w przypadku udziału osoby używającej narkotyków lub uzależnionej w programie leczniczym, rehabilitacyjnym lub profilaktycznym

  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich

  Sąd rodzinny po stwierdzeniu demoralizacji lub popełnienia przez nieletniego (13-18 lat) czynu karalnego może zobowiązać:

  • nieletniego do określonego postępowania:
   • uczestnictwa w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym,
   • do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach
   • do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzenia się w stan odurzenia
  • rodziców do nawiązania i utrzymywania bliskiej współpracy ze szkołą, poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną poradnią specjalistyczną, zakładem pracy, lekarzem lub zakładem leczniczym

  więcej informacji: www.karan.elblag.pl/fred