Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia rodzinnego i zawodowego

Informacje o projekcie: więcej ...


Zapraszamy rodziny do udziału sesjach  diagnostycznych w ramach projektu.

 

Jeśli odczuwasz:

       problemy związane z równoważeniem życia rodzinnego i zawodowego

(w tym związane z zakresem i pełnieniem obowiązków),

       konflikt pomiędzy pełnieniem obowiązków rodzinnych i zawodowych

(w wymiarze psychicznym, czasowym),

       potrzebę wsparcia oraz chęć zmiany obecnej sytuacji życiowej.

 

Do sesji diagnostycznych zakwalifikowanych zostanie  60 rodzin tj. 100 osób (w tym 60 kobiet i 60 mężczyzn). Przez rodzinę rozumie się osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe lub/i będące w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

W ramach projektu każdy Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w sesjach diagnostycznych, które mają charakter spotkań indywidualnych lub grupowych – wraz z członkami rodziny.

Sesje diagnostyczne prowadzone w ramach projektu będą się odbywać w trzech ośrodkach Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w:

       Warszawie

       Radomiu

       Wrocławiu

Aby wziąć udział w projekcie należy:

1. Zapoznać się z regulaminem  rekrutacji  (regulamin do pobrania)

2. Złożyć deklarację uczestnictwa (deklaracja do pobrania)

Na podstawie danych zawartych w deklaracji Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikowała do udziału w projekcie.  W sytuacji  zgłoszenia się do projektu większej liczby chętnych niż zakładana w projekcie liczba miejsc odbędą się spotkania rekrutacyjne z kandydatami. Podczas spotkań rekrutacyjnych Komisja Rekrutacyjna będzie dokonywała oceny na podstawie motywacji do uczestnictwa w projekcie, adekwatności wsparcia, problemu opieki nad osobami zależnymi.

3. Po zakwalifikowaniu się do projektu złożyć dokumenty rekrutacyjnej w postaci:

a) Wypełnionego formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu (formularz rekrutacyjny do pobrania)

b) Podpisanego oświadczenia Uczestnika Projektu (oświadczenie uczestnika projektu do pobrania)

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22 408 80 24 (p. Bożena Bereda)

 

HARMONOGRAM WSPARCIA

Sesje diagnostyczne realizowane są w placówkach Stowarzyszenia KARAN w Warszawie, Radomiu oraz Wrocławiu w terminie od 7 września 2019 r. do 30 września 2020 r.

Terminy sesji ustalane są indywidualnie dla każdego uczestnika, ze spotkania na spotkanie, bezpośrednio z osobą prowadzącą sesje, w zależności od potrzeb wynikających z procesu oraz możliwości czasowych osoby uczestniczącej.