Głównym zadaniem Klubów Fair Play jest towarzyszenie młodemu człowiekowi w dojrzewaniu w taki sposób, aby uchronić go od patologii i umożliwić stawanie się zdrowym, w pełni produktywnym i szczęśliwym człowiekiem.

 

Ich rolą jest:

 

  • Wzmacnianie czynników chroniących
  • Redukowanie czynników ryzyka

 

Do czynników chroniących zalicza się: rozwój osobisty, zainteresowanie nauką szkolną lub wykonywaną pracą poszanowanie prawa, norm, wartości i autorytetów społecznych, umiejętność rozwiązywania kryzysów, radzenia sobie ze stresem itp..

 

Wymienione czynniki mają charakter wewnętrzny. Natomiast wśród czynników chroniących zewnętrznych wymienia się dobry kontakt emocjonalny z rodziną, abstynencja lub właściwe wzorce używania substancji legalnych, kontakty z odpowiednią grupą rówieśniczą, higieniczny tryb życia, zaangażowanie religijne. Najczęściej wśród czynników ryzyka wymienia się: niską odporność na stres, brak umiejętności prospołecznych, niski status ekonomiczny rodziny, brak zaangażowania religijnego itp.

 

                                      „Dziecko bardziej potrzebuje modelu niż krytyki”

 

                                                                                      Francuski filozof Joseph Joubert

 

Ideę wzmacniania czynników chroniących dobrze obrazują słowa Francuskiego filozofa Josepha Jouberta, który mówi, „dziecko bardziej potrzebuje modelu niż krytyki”. Słowa te wskazują równocześnie strategie osiągania celu jakim jest wychowanie dzieci i młodzieży. Ma się ono odbywać w oparciu o pozytywne modelowanie właściwych wzorców zachowania, modelowanie rzeczywiste i codzienne. Zmierzać do kształtowania przyjaznych postaw wobec siebie ludzi i świata.

 

                                                                

 


regulamin klubu Fair Play


                                                                                            test 

jak sobie radzisz w trudnych sytuacjach...