KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ we Wrocławiu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Jesteś bez pracy? Nie posiadasz renty lub emerytury?

Zgłoś się do Wrocławskiego Centrum Integracji!

 Oferujemy szkolenia zawodowe, kursy komputerowe, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego. Szkolenia zawodowe połączone są z wypłatą środków finansowych.

 Rekrutacja odbywa się w godz. 8.00 – 16.00,

ul. Strzegomska 49 (Wrocław)

tel.: 71 782 35 11

więcej ...


„MŁODOŚĆ -WOLNOŚĆ - PRZYSZŁOŚĆ”

Programy Profilaktyki Uzależnień i Przeciwdziałania Przemocy we Wrocławskich placówkach

Programy skierowane są dla uczniów w wieku od 6 do 19 lat.

Programy przeznaczone dla młodszych odbiorców uczą współpracy rówieśniczej oraz dbałości o bezpieczeństwo, a także rozwijają inteligencję emocjonalną i twórcze myślenie. Formuła programów przeznaczonych dla młodzieży sprzyja rozwojowi naturalnej aktywności młodych ludzi, propaguje zachowania prozdrowotne oraz uświadamia natychmiastowe i odroczone konsekwencje używania substancji psychoaktywnych.

Programy mogą być realizowane we wrocławskich placówkach oświatowych i innych placówkach prowadzących działania na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Koordynator programów: Alicja Giezek - tel. 608 015 670, email: alicja.giezek@karan.wroc.pl

więcej ...

WSPARCIE RODZI NADZIEJĘ”  - Poradnictwo rodzinne

Organizowanie i Prowadzenie Punktów Poradnictwa Rodzinnego na Terenie Wrocławia

Udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej, wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie, wspieranie w rozwiązywaniu problemów w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

więcej ...

„DZIĘKUJĘ NIE BIORĘ”

Realizacja Programów Profilaktyki  Selektywnej

W ramach realizacji zadania prowadzone są działania:

1. Zajęcia socjoterapeutyczne

2. Zajęcia informacyjno-edukacyjne

3. Warsztaty umiejętności psychospołecznych

  • "Emocje kolorami życia"

  • "Sztuka porozumiewania się"

więcej ...


„PROGRAM OPIEKI I TERAPII PATOLOGICZNYCH HAZARDZISTÓW, OSÓB Z INNYMI UZALEŻNIENIAMI BEHAWIORALNYMI, ICH BLISKICH I RODZIN"

Program adresowany jest do osób u których rozpoznano uzależnienie od hazardu oraz innych współistniejących zaburzeń, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, rodzin i bliskich osób uzależnionych.

więcej ...

„ZDĄŻYĆ BY ŻYĆ”

Prowadzenie Edukacji, Poradnictwa, Działań Środowiskowych oraz Programów Ograniczania Szkód Zdrowotnych i Społecznych wśród Osób Zagrożonych Uzależnieniem i Uzależnionych od Narkotyków oraz Członków ich Rodzin

Program adresowany do osób eksperymentujących, zażywających szkodliwie bądź uzależnionych od substancji psychoaktywnych, ich rodzin i bliskich, osób będących w kryzysie oraz pragnących uzyskać informacje na temat szkodliwości oraz zagrożeń wynikających z używania substancji psychoaktywnych, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów itp.

więcej ...

HOSTEL POST-REHABILITACYJNY

Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych „Hostel to przystań na drodze do trzeźwości”

Program post-rehabilitacyjny został opracowany z myślą o pacjentach potrzebujących dodatkowej pomocy po zakończeniu terapii podstawowej. Biorąc po uwagę trudną sytuację pacjentów, którzy opuszczają placówki stacjonarne i ambulatoryjne, hostel jest miejscem, które wspomaga start życiowy osób uzależnionych oraz umacnia ich w podjętej decyzji dotyczącej trzeźwego życia.

więcej ...

„HORYZONT ZDARZEŃ - POZA SIECIĄ”

Programy profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych, ze szczególnym uwzględnieniem nadużywania komputera i Internetu.


„SZKOLENIA DLA STUDENTÓW - UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE"

Projekt adresowany do studentów medycyny, psychologii, pedagogiki, resocjalizacji oraz pracy socjalnej.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wiedzy studentów w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych, w tym problemowego i patologicznego hazardu.

Projekt ma formę szkolenia wykładowo – warsztatowego o wymiarze 30 godzin dla jednej grupy.

więcej ...

Projekt „MY” Pacjenci na Facebook’u

https://www.facebook.com/pg/KARAN.Wroclaw/photos/?tab=album&album_id=1990257707672547