Główne cele i założenia Programu Stop Przemocy:

Założenia:

- zapobieganie i niwelowanie zjawiska niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży w tym agresji i przemocy

- uświadomienie wszystkim osobom pracującym z dziećmi i młodzieżą znaczenia praktycznego nauczania umiejętności prospołecznych w zakresie ogólnego rozwoju dziecka

- zapobiegania takim m.in. zjawiskom jak agresja, przemoc, narkomania, alkoholizm, bezrobocie

- zaangażowanie personelu szkolnego, rodziców, środowiska lokalnego oraz masmediów ogólnopolskich i regionalnych, środowisk twórczych ( aktorzy, piosenkarze) w Program Stop Przemocy

Cele:

- kształcenie osób aktywnie pracującym z dziećmi i młodzieżą w zakresie metod zapobiegania przemocy, agresji oraz niedostosowania społecznego dzieci poprzez naukę nowatorskiej Metody (ART) adekwatnej do potrzeb współczesnej szkoły oraz charakteru dzieci i młodzieży

- wdrożenie Metody ART do szkół, placówek wychowawczych i opiekuńczych - powszechny dostęp do metody

- ujęcie kwestii agresji i niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży systemowo