Stowarzyszenia KARAN we Wrocławiu

ul. Skoczylasa 8 tel.: 71 349 15 56

www.karan.wroc.pl

email: karan.wroclaw@op.pl

 

  

ZADANIA

- Prowadzenie edukacji, poradnictwa oraz działań środowiskowych dla osóbUzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin.

 

- Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin

 

 Instytucje finansujące:

Urząd Miejski – Gmina Wrocła,  Narodowy Fundusz Zdrowia Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

 

Adresaci:

Odbiorcami zadania będą osoby uzależnione od narkotyków i zagrożone uzależnieniem od narkotyków oraz członkowie ich rodzin. Będą przyjmowane osoby niepełnoletnie i pełnoletnie. W programie będą mogły uczestniczyć zarówno osoby zgłaszające się samodzielnie jak i kierowane przez oddziały detoksykacyjne oraz inne placówki leczenia uzależnień, szkoły, sąd, terenowe ośrodki pomocy społecznej itp.

Zakładane rezultaty:

• zdobycie wiedzy o uzależnieniach,

• nabycie wiedzy o konstruktywnych sposobach funkcjonowania i budowaniu,

• relacji społecznych na trzeźwo,

• wprowadzania w życie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z emocjami,

• nabycie umiejętności gospodarowania czasem wolnym i planowania trzeźwego życia,

• ocena stopnia przygotowania do radzenia sobie w różnych, trudnych sytuacjach,

• posiadanie umiejętności rozpoznawania nawrotu,

• posiadanie umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych i reagowania na nie,

• umiejętność konstruowania planu wyjścia z nawrotu,

• zweryfikowanie skuteczności sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, wybranie tych najbardziej skutecznych,

• trwałe utrzymywanie abstynencji,

• uzyskanie wglądu w siebie i odnalezienie oparcia w sobie,

 

Zakłada się, że w wyniku „Poradnictwa indywidualnego” osoby niepełnoletnie:

• uzyskają diagnozę czy są uzależnione czy nie,

• będą posiadały wiedzę na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych i rozwoju uzależnienia,

• będą potrafiły pracować wspólnie z terapeutą nad bieżącymi trudnościami.

Reultatami „Zajęć dla rodzin” jest:

• rozwiązanie sytuacji kryzysowych w rodzinie związanych z problemem narkotykowym,

• odzyskanie równowagi emocjonalnej i psychicznej członków rodzin i bliskich osób z problemem narkotykowym,

• odzyskanie poczucia bezpieczeństwa tych, którzy są w relacji z osobą używającą substancji zmieniającej nastrój.

 

Działania realizowane w ramach zadań:

 

 * Grupa Wsparcia dla rodziców osób uzależnionych lub szkodliwie używających narkotyki i inne substancje psychoaktywne. Na grupie rodzice zdobywają wiedzę na temat uzależnienia oraz otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu wspólnych problemów. Rodzice mogą korzystać z doświadczeń innych rodziców co zmniejsza poczucie samotności i bezradności.

 

* Grupa Postrehabilitacyjna dla osób utrzymujących abstynencję po ukończonym procesie leczenia, posiadających podstawową wiedzę i umiejętności radzenia sobie z trzeźwością. W trakcie tych zajęć uczestnicy będą rozwijali umiejętności radzenia sobie z nawrotem choroby uzależnienia od substancji psychoaktywnych.

 

 * Grupa Psychoedukacyjna dla młodzieży przeznaczona jest dla osób w wieku 15 – 18 lat, które używają szkodliwie bądź są uzależnione od substancji psychoaktywnych. W trakcie tych spotkań zdobędą wiedzę na temat uzależnienia i sposobów radzenia sobie z jego mechanizmami. Będą mieli również możliwość uzyskać wsparcie w przeżywanych trudnościach.

 

* Poradnictwo indywidualne przeznaczone jest dla nieletnich, która eksperymentuje, używa szkodliwie lub jest uzależniona od substancji psychoaktywnych. Podczas tych spotkań przeprowadzana jest diagnoza oraz podejmowane są odpowiednie do niej działania. Należą do nich: edukacja na temat uzależnienia lub praca nad motywacją w kierunku podjęcia odpowiedniego dla danej osoby leczenia.

 

 * Terapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin oraz dla osób uzależnionych od narkotyków, innych substancji psychoaktywnych i ich rodzin. Spotkania obejmują diagnozę i ustalenie dalszej współpracy terapeutycznej.

 

* Grupa dla współuzależnionych przeznaczona jest dla bliskich (partnerek/-ów, żon, mężów oraz rodziców) osób uzależnionych od alkoholu. Na grupie uczestnicy zdobędą wiedzę na temat uzależnienia oraz o mechanizmach jakie kierują zachowaniem osób współuzależnionych. Podczas grupy osoby otrzymują wsparcie w rozwiązywaniu pojawiających się trudności.

 

 * Interwencje rodzinne - spotkania 2 godzinne dla rodzin oraz bliskich osób z problemem narkotykowym. W sesji uczestniczą osoby, które zgłaszają problem bezradności w relacjach z osobą używającą narkotyki. Pierwsze spotkanie będzie służyć rozpoznaniu sytuacji, rozmiarowi kryzysu, zaplanowaniu dalszego działania. * Problematyka uzależnień behawioralnych - jeśli ktoś Ci bliski nałogowo korzysta z: komputera (gry, internetowe kasyno), internetu siecioholizm, infoholizm, portale społecznościowe,TV lub nałogowo: robi zakupy ( zakupoholizm), pracuje ( pracoholizm), patologicznie uprawia hazard. Jeśli nie jesteś w stanie poradzić sobie z brakiem kontroli wynikającej z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia chemiczne: gry sieciowe, internet, konkursy telefonii komórkowej. Zapraszamy do skorzystania z poradnictwa rodzinnego, interwencji kryzysowej, Indywidualne wsparcie terapeutyczne, grupy rozwoju osobistego, oraz pomocy prawnej dla osób uzależnionych i ich rodzin.

 

Instytucje finansujące:

 

 

 

Prowadzenie poradnictwa w różnych rejonach Wrocławia

 

 

                        

 

Zadanie

POMOC RODZINOM I WSPARCIE W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ŻYCIOWYCH – PORADNICTWO RODZINNE”

  

Instytucja finansująca zadanie:

 Urząd Miejski – Gmina Wrocław

 

Adresatami zadania są osoby dorosłe rodzice, opiekunowie zgłaszające motywację do zmiany i poprawy funkcjonowania społecznego i psychicznego. Osoby uczestniczące w warsztatach to rodzice zgłaszający potrzebę zdobycia umiejętność i wiedzy w procesie wychowawczym, chcący pogłębić wiedzę na temat zdrowych relacji dziecko – rodzic, rodzic – dziecko. Najmłodszą grupą są dzieci i młodzież z problemami adolescencji i problemami rówieśniczymi.

 

Poradnictwo rodzinne to szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny w tym problemy wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych, kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze, problemy osobiste i zawodowe.

Często poradnictwo rodzinne definiowane jest jako działanie – usługa polegająca na świadczeniu między innymi pomocy psychologicznej, pedagogicznej całemu systemowi rodzinnemu w skład którego wchodzi dziecko rodzic/opiekun. W przypadku rodzin wielopokoleniowych dziadkowie.

 

Program daje możliwość:

• wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowania lęku powstałego w wyniku przeżywania różnych trudności.

• udzielaniu pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;

• udzielaniu rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży; • pomocy w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;

• prowadzeniu edukacji grupowej w formie, warsztatów, szczególnie w zakresie podnoszenia kompetencji rodzicielskich oraz kształtowania i rozwijania umiejętności podtrzymywania więzi rodzinnych;

• udzielaniu wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej i aktywnego przygotowania się do pełnienia ról w małżeństwie i rodzinie;

• prowadzeniu edukacji w zakresie odpowiedzialnego rodzicielstwa;

• promowaniu pozytywnego wizerunku rodziny pełnej, wielodzietnej i wielopokoleniowej;

 

Terapia, konsultacje dzieci i młodzieży:praca terapeutyczna mająca na celu pomoc nastoletnim odbiorcom w ich problemach szkolnych i rówieśniczych:

• pomoc młodzieży w poradzenie sobie z trudnościami wynikającymi z okresu dojrzewania,

• pomoc dzieciom w radzeniu sobie z kryzysami rozwojowymi, trudnymi przeżyciami, konfliktami z rodzeństwem i rówieśnikami, opracowywanie trudności związanymi z rozpoczęciem edukacji w szkole.

 

Instytucja finansująca:

 

Współpraca z Bankiem Żywności

Odbiorcami są osoby z Wrocławia około 200 osób Współpraca z Bankiem Żywności polega na wsparciu w artykuły spożywcze osoby, które znajdują się trudnej sytuacji materialno bytowej.