Informujemy Państwa o możliwości udziału w projekcie
pod nazwą
„Akademia Twórczej Aktywności”
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
 Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności
 Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020


Założenia projektu:
  • Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz - i międzypokoleniową.
Kierunek działań:
  • Budowanie sieci społecznych, w tym wolontariat wewnątrz - i międzypokoleniowy.
Cele realizacji projektu:
  • Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się poprzez aktywność społeczną
  • Tworzenie warunków dla integracji wewnątrz i międzypokoleniowej osób starszych przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury społecznej oraz potencjału intelektualnego seniorów.
  • Promowanie nowych rozwiązań na rzecz motywowania osób starszych do uczenia się dla zachowania aktywności, w tym szczególnie osób starszych pozostających w niekorzystnej sytuacji zachodzących wraz z wiekiem, w ramach przygotowania społeczeństwa do starości.
Charakterystyka projektu:
„Akademia Twórczej Aktywności” to system wsparcia seniorów w zakresie rozwoju osobistego i społecznego oraz młodzieży leczącej się z uzależnienia od narkotyków.

Projekt integruje pokolenia przy wykorzystaniu innowacyjnych metod pracy indywidualnej oraz grupowej - Coachingu i Action Learning.
Jest to proces edukacyjny, podczas którego uczestnik analizuje własne zachowania, doświadczenia, emocje, przekonania w celu ich wzmocnienia, modyfikacji lub zmiany oraz poszukiwania rozwiązań   wymagających podjęcia skutecznych działań.
Stosowane w trakcie sesji Action Learning techniki zwiększają zrozumienie problemów zgłaszanych przez uczestników, umożliwiają wzrost ich motywacji i jakości funkcjonowania społecznego. Metoda ta skutecznie rozwija zespoły/grupy w kierunku ciągłego doskonalenia się i uczenia, a ponadto zapewnia skuteczny transfer wiedzy, wartości i doświadczeń osób biorących w nich udział. 

W ramach projektu odbywają się warsztaty w celu integracji młodzieży z deficytami relacji rodzinnych, komunikacji, kontroli emocji oraz umiejętności organizacji czasu w sposób twórczy i prospołeczny z seniorami, którzy chcą dzielić się pasjami, doświadczeniem i razem z młodymi ćwiczyć umiejętności w zakresie komunikacji, kontroli złości, świadomości potrzeb, stylu życia wolnego od nałogów.

W ramach programu „Akademia Twórczej Aktywności” odbywa się animowanie działań samopomocowych poprzez organizację zajęć integracyjnych z młodzieżą oraz w grupach seniorów, zajęć tanecznych, plastyczno – technicznych, teatralnych, poetyckich, komputerowych, rekreacyjnych, krajoznawczych oraz dotyczących promocji zdrowia. Cechą charakterystyczną zajęć jest to, że mają one charakter "rodzinny", a przez to wpływają na bliskie powiązania międzypokoleniowe, niwelują deficyty w zakresie relacji międzypokoleniowych i napięcia oraz zachowania agresywne.

Projekt realizowany jest w Warszawie oraz Radomiu.

Charakterystyka grup uczestników:

Adresatami projektu są seniorzy, którzy potrzebują wsparcia w obszarze aktywizacji, ograniczenia izolacji społecznej, uczestnictwa w grupie wsparcia wewnątrzpokoleniowej oraz międzypokoleniowej, a także poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie prospołecznych zachowań, udzielania i otrzymywania wsparcia w zakresie problemów charakterystycznych dla swojej grupy wiekowej oraz uczestnictwa w różnych formach aktywności i rozwoju kulturalnego.

W projekcie uczestniczy grupa młodzieży uzależnionej od środków psychoaktywnych oraz zachowań, którzy znajdują się w procesie zdrowienia, przebywają w placówkach stacjonarnych oraz ambulatoryjnych Stowarzyszenia w Warszawie oraz Radomiu.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach prosimy o kontakt telefoniczny:
Warszawa (22) 408 80 24
Radom (48) 360 24 63