Centrum Interwencji Kryzysowej

Stowarzyszenia KARAN we Wrocławiu

ul. Skoczylasa 8

tel.: 71 349 15 56

www.karan.wroc.pl

email: karan.wroclaw@op.pl

Wplacówce Stowarzyszenia KARAN we Wrocławiu są realizaowane następujące zadania:

 

Prowadzenie edukacji, poradnictwa, działań środowiskowych oraz terapii dla osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin.

 

Program realizowany w ramach spotkań indywidualnych: osoby uzależnione oraz ich rodziny.

 

W ramach programu działa Grupa Motywacyjna, która skierowana są do osób uzależnionych i zagrożonych narkomanią. Grupa jest wsparciem do utrzymania motywacji wewnętrznej, zmiany stylu życia, pozostania w trzeźwości. 

 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od substancji psychoaktywnych czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 13-20.

 

Zadanie ma na celu:

Dostarczanie wiedzy w zakresie problematyki uzależnień osobom zagrożonym uzależnieniem, uzależnionym i członkom ich rodzin.

Uczenie osób uzależnionych w trzeźwy sposobów spędzania wolnego czasu, przedstawienie alternatyw wspierających rozwój wewnętrzny.

Dzięki profesjonalnemu diagnozowaniu, pacjenci będą mogli otrzymać fachową pomoc (lekarską, psychologiczną, terapeutyczną, społeczną, itp.), co umożliwi wybór optymalnej formy leczenia odwykowego i uprawdopodobni skuteczne wychodzenie z uzależnienia.

Systematyczne wychodzenie z bezradności ma zwiększyć komfort życia członków rodzin i bardziej satysfakcjonujące radzenie sobie w życiu.

 

 

Zintegrowany i kompleksowy program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin

 „ Nie ryzykuj sobą”

W ramach programu realizowane są działania:

Spotkania indywidualne w ramach których prowadzone są:

- Poradnictwo rodzinne,

- Interwencje Kryzysowe

 

Spotkania grupowe:

-Zajęcia informacyjno-edukacyjne – przekazywanie informacji na temat rozpoznawania symptomów patologicznego hazardu oraz uzależnień behawioralnych, mechanizmów uzależnienia.

-Grupy wsparcia dla rodzin

-Grupa psychoedukacyjna zapobiegająca nawrotom

-Porady prawne

 

Odbiorcy: Patologiczni hazardziści i osoby z innymi uzależnieniami behawioralnymi, rodziny i bliscy

 

Podczas zajęć informacyjno - edukacyjnych mających formę warsztatową, mikro-edukacyjną (w liceum konwersatorium, gimnazjum rozmowa sterowana), uczniowie uzyskują rzetelne informacje dotyczące etiologii uzależnienia, rozpoznawania objawów i mechanizmów uzależnienia. Rzetelne informacje z zakresu patologicznego hazardu, uzależnień od komputera, gier komputerowych czy telefonów komórkowych i innych uzależnień behawioralnych umożliwiają uczniom weryfikacje swoich zachowań, prowadzących do powstania uzależnienia. Wczesne rozpoznanie sygnałów ostrzegawczych pozwoli uniknąć ryzyka związanego z rozwojem choroby. Poprzez uczestnictwo w zajęciach informacyjno – edukacyjnych uczestnicy mogą przeprowadzić autodiagnozę, poszerzając tym samym swoją samoświadomość dotyczącą powstającego bądź istniejącego już uzależnienia.

 

Rezultatami spotkań indywidualnych jest:

Trwanie w abstynencji od gier hazardowych i innych zachowań behawioralnych.

Uregulowanie sytuacji finansowej.

Wyzwolenie z poczucia winy i wstydu.

Poprawa relacji wewnątrz rodzinnych.

Nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów patologicznego hazardu oraz symptomów innych uzależnień behawioralnych.

Wyposażenie w podstawową wiedzę dotyczącą procesu uzależnienia, mechanizmów.

Ograniczenie szkód indywidualnych i społecznych u których występują uzależnienia behawioralne.

 

 

Programy wsparcia dla rodzin osób zagrożonych narkomanią i używających narkotyków

„Kryzys jest szansą na zmianę”.

 

Odbiorcami programu są rodziny, bliscy osoby, która jest zagrożona narkomanią, używająca substancje psychoaktywne. W spotkaniu mogą brać udział przyjaciele, partnerzy, pracodawcy, współpracownicy. Celem Interwencji jest pomoc rodzinie i bliskim, którzy w swoim otoczeniu narażeni są na działania stresu wynikającego z zażywania narkotyków przez osobę z nimi żyjącą. 

Przewidywanym rezultatem zadania jest przede wszystkim zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze zjawiskiem narkomanii wśród członków rodzin osób zagrożonych narkomanią i uzależnionych. Zmniejszy to koszty emocjonalne jak i społeczne tego zjawiska. W wyniku spotkań podczas interwencji rodzinnych rodzice mają możliwość prawidłowej komunikacji, asertywnego wyrażenia swoich odczuć oraz wyznaczyć i chronić własne granice tak aby wpływać motywująco na osobę z problemem narkotykowym. Uczestnicy interwencji otrzymują również pomoc w postaci psychoedukacji na temat strategii radzenia sobie z problemem narkomanii w rodzinie. Osoby zażywające narkotyki otrzymują wiedzę dotyczącą możliwości radzenia sobie z problemem narkomanii poprzez różne formy leczenia