III Międzynarodowa Konferencja "Stop Przemocy w rodzinie, szkole i na ulicy"

Warszawa 26-27 września 2005r.

Pałac Kultury i Nauki Sala Kongresowa  
________________________________________

Organizatorzy:


Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM st. Warszawy

________________________________________

Przesłanie

Prymasa Polski
Józefa Glempa


Pragnę serdecznie pozdrowić Organizatorów i Uczestników III Międzynarodowej Konferencji "Stop Przemocy w rodzinie, szkole i na ulicy".

Wyrażam radość, że po raz kolejny gromadzą się w Warszawie Ci, których powołaniem jest praca z dziećmi i młodzieżą. Ta wspólna refleksja nad rzeczywistością życia młodego człowieka wynika z troski o niego i z pragnienia dania mu odpowiedniego środowiska, w którym będzie mógł właściwie się rozwijać, dojrzewać fizycznie i duchowo, poznawać otaczający go świat i kształtować swoją postawę myślenia i działania.

Nie brak, niestety, negatywnych wzorców i nie sprzyjających właściwemu rozwojowi uwarunkowań, dlatego też konieczne jest zorganizowanie działanie wszystkich, którzy ponoszą odpowiedzialność za edukcję i wychowanie.

Życzę, by to spotkanie zaowocowało nie tylko rzetelną analizą, ale  i konkretnymi ideami i projektami, które będzie można realizować dzięki szlachetnym intencjom i ofiarnemu zaangażowaniu wielu.Program konferencji:

I Dzień

26 września 2005 r.
 
9.00 – 10.00        Rejestracja

10.00 – 10.10      Uroczysteotwarcie  
                             Z-ca Prezydenta Władysław Stasiak, 
                             ks. dr Paweł Rosik SAC

11.10 – 11.00        Przesłanie Prymasa Polski ks. Kardynała Józefa Glempa

Słowowstępne:
Minister Edukacji Narodowej, Anna RadziwiłłPodsekretarz Stanu - MEN Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, TadeuszMatusiak -Sekretarz Stanu MSWiA Rzecznik Praw Dziecka -Paweł Jaros

 11.00 – 11.30         Z-ca Prezydenta m.st Warszawy Władysław Stasiak -„Bezpieczeństwo szkolne”

11.30 – 11.45       Komendant Stołeczny Policji Generał Ryszard Siewierski – „Rola policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w szkołach oraz ograniczaniu przemocy w rodzinie”

11.45 – 12.00         Witold Marczuk Komendant Straży Miejskiej „Bezpieczeństwo szkolne – zadania Straży Miejskiej”

12.00 – 13.00         Ron Mirr USA – „ART w szkole oraz zapobieganie mobbingowi”- prezentacja  warsztatu

13.00 – 14.00             Przerwa obiadowa

14.00 – 16.00             Garbis H. Sarafian – Chair memberships Committee ICART, Rune Nensen –
                                   Director ICART (International Center of Aggression Replacement
                                   Training - ICART) Szwecja  -„Trening Kontroli Złości” – prezentacja warsztatu
                                
16.00 – 16.10              ks. dr Paweł Rosik SAC  „Umiejętności prospołeczne jako reduktor agresji i   przemocy w rodzinie”

16.10 – 16.30              prof. dr hab. Bronisław Urban UJ  „Dewiacje wśród młodzieży. Uwarunkowania i profilaktyka” 

16.30 – 17.00               ks. bp dr Zygmunt Zimowski  -  Referat programowy „Komunia osób we wspólnocie miłości jako lekarstwo na agresję i przemoc”

17.00 – 17.40                Rune Nansen – Director ICART (International Center of Aggression Replacement Training - ICART) Szwecja: „ART - dzieci i rodziny patologiczne” – prezentacja warsztatu

17.40 – 18.00                Prezentacja TZA – ART przez młodzież. Zakończenie pierwszego dnia obrad
 
18.30 – 21.00                Koncert – spektakl „Zakazane twarze”


II Dzień

27 września 2005r.

9.00 – 9.20                prof. Maria Braun-Gałkowska – KUL - „Psychoprofilaktyka życia rodzinnego”

9.20 – 10.20              Garbis Sarafian, Rune Nensen Szwecja „ Trening Kontroli Złości”

10.20– 11.20              Rune Nansen Szwecja „Trening Wnioskowania Moralnego” – prezentacja warsztatu

11.20 – 11.40             przerwa kawowa

11.40 – 12.40             Ron Mirr USA „ART w szkole cd.” 

12.40 – 13.00             Grażyna Ignaczak – Bandych Przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miasta st. Warszawa „Rola i osiągnięcia samorządu warszawskiego w poprawie edukacji i bezpieczeństwa w szkołach”  

13.00 – 14.00              Przerwa obiadowa

14.00 – 14.20              mgr Elżbieta Matejka Dyrektor Departamentu Wychowania i Profilaktyki MEN „Przeciwdziałanie przemocy w środowisku szkolnym”

14.20 – 14.40               Małgorzata Rożniatowska, mgr Barbara Rozmus, mgr Agnieszka Kowalczyk (KARAN) „Kluby Fair Play jako forma działań profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży oraz rodziców”

14.40 – 15.00               ks. dr Zenon Hanas V-ce Generał Księży Pallotynów (Rzym) „Przemoc w mediach”

15.00 – 15.20               mgr Elżbieta Nerwińska – Dyrektor Centum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej „ Porozumienie bez przemocy w szkole”

15.20– 15.40                Poseł Barbara Marianowska „Rola samorządu i parlamentu w rozwiązywaniu problemu przemocy i agresji"

15.40 – 16.00                mgr Elżbieta Łyczewska, mgr Elżbieta Opiłowska (KARAN) „Jak współpracować z rodzicami trudnych uczniów?”  

16.00 – 16.45                 Panel „Na drodze przemocy nie można dotrzeć do lepszej przyszłości” –
I. Dyskusja, prezentacja doświadczeń etc.
II. Wypracowanie współpracy dla Warszawy w ramach programu pilotażowego

16.45 – 17.00                  Dyrektor Biura Edukacji UM st. Warszawa Lilianna Zientecka - Podsumowanie i podziękowanie

17.00 – 17.05                  ks. dr Paweł Rosik SAC - Oficjalne zakończenie konferencji.


Podsumowanie