Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

 

 Program „Nie igraj najwyższą stawką jest życie” -
Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami
behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

Opis programu

Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Nr umowy 19/HEK/2022 z dnia 03.01.2022 r.

 Program jest skierowany do osób, u których rozpoznano uzależnienie od hazardu oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, rodzin i ich bliskich.

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

·         interwencji kryzysowych,

·         indywidualnego wsparcia terapeutycznego,

·         poradnictwa rodzinnego,

·         grupy zapobiegania nawrotom,

·         warsztatów umiejętności,

·         konsultacji prawnych,

·         konsultacji psychiatrycznych.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji programu:

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz;

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii

Ul. Graniczna 1

62-800 Kalisz

Zapisy telefonicznie: tel.: 62 741 41 97

 email: [email protected] 

      


***

Program „CANDIS - Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich”.

Opis programu

Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
Nr umowy 190/KP/H15/2022 z dnia 04.01.2022 r.

Program jest skierowany do osób powyżej 16 roku życia używających przetworów konopi w sposób problemowy, w tym osób zgłaszających się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, rodzin i bliskich osób używających przetworów konopi.

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

·         sesji indywidualnych programu CANDIS,

·         sesji psychoterapii indywidualnej,

·         poradnictwa rodzinnego,

·         sesji terapii rodzin/par,

·         konsultacji psychiatrycznych.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji programu:

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz; 

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii

Ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz

Zapisy telefonicznie: tel.: 62 741 41 97

email: [email protected]

      


***

Program „Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich”

 Opis programu

Zadanie jest dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Kalisza.

Nr umowy 50/WSSM/2022 z dnia 15.03.2022 r.

Program jest skierowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję, po ukończonym cyklu leczenia, rodzin i bliskich osób używających substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP.

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

·         grupy terapeutycznej dla rodzin i bliskich osób uzależnionych,

·         zajęć informacyjno-edukacyjnych dla osób współzależnionych,

·         grupy After Care.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji programu:

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz

Zapisy telefonicznie: tel.: 62 741 41 97

email: [email protected]

            

***


Program „Działania na rzecz ograniczania stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NŚP”

Opis programu

Zadanie jest dofinansowane ze środków Urzędu Miasta Kalisza.

Nr umowy 51/WSSM/2022 z dnia 15.03.2022 r.

Program jest skierowany do osób używających substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP.

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

·         grupy dla osób używających substancji psychoaktywnych,

·         warsztatów rozwoju osobistego.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji programu:

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz

Zapisy telefonicznie: tel.: 62 741 41 97

email: [email protected]

                  

***

Program „Realizacja programów profilaktyki wskazującej”

Opis programu

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiazywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Nr umowy 94/MK/L/2022 z dnia 04.01.2022 r.

Program jest skierowany do osób używających narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub problemowy, z wyłączeniem uzależnienia; osób zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi; osób zgłaszających się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii; członków rodzin.

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

·         warsztatów umiejętności psychospołecznych,

·         poradnictwa rodzinnego dotyczącego zgłaszanego problemu,

·         interwencji kryzysowych,

·         konsultacji prawnych.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji programu:

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz;

Punkt Konsultacyjny ds. Narkomanii

Ul. Graniczna 1

62-800 Kalisz

Zapisy telefonicznie: tel.: 62 741 41 97

email: [email protected]

            

***  

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Realizacja programów profilaktyki selektywnej: Młodzi i odpowiedzialni.

Opis programu

N1/22 P Realizacja programów profilaktyki selektywnej

Nazwa własna programu: Młodzi i odpowiedzialni

W ramach umowy  44/BO/P/2022

Termin realizacji: 03.01.2022r. do 31.12.2022r.

Program finansowany przez Ministerstwo Zdrowia - Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom

W ramach programu zostaną przeprowadzane:

Dla dzieci i młodzieży:

·         Zajęcia informacyjno-edukacyjne

·         Zajęcia socjoterapeutyczne               

·         Warsztaty umiejętności psychospołecznych

·         Warsztaty uczące alternatywnych zachowań

Dla dorosłych:

·         Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

·         Poradnictwo rodzinne


Program jest skierowany do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka sięgania po środki odurzające, substancje psychotropowe i nowe substancje psychoaktywne oraz rodzin z problemem narkotykowym. rodzin przeżywających trudności związane z występowaniem w nich problemu uzależnień, zachowań o charakterze przemocowym, trudności wychowawczych, relacyjnych, komunikacyjnych, kryzysów związanych z traumatycznymi wydarzeniami, przeżyciami  z obszaru miasta Kalisza.

Odbiorcami programu mogą dzieci i młodzież  wieku 7 -16  lat oraz ich rodziny.

Odbiorcami programu mogą dzieci i młodzież  wieku 7 -16  lat oraz ich rodziny.

Odbiorcami programu mogą dzieci i młodzież  wieku 7 -16  lat oraz ich rodziny.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji programu:

                 Centrum Rozwoju Osobowości – Świetlica Socjoterapeutyczna KARAN w Kaliszu               ul. Graniczna 1

         Zapisy telefonicznie: 62 764 22 60 lub osobiście w siedzibie placówki.


          


***

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Prowadzenie w latach 2021 – 2022 świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy
opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii łącznie dla minimum 250 dzieci
(w tym: realizacja programu, utrzymanie świetlicy, dożywianie, imprezy okolicznościowe, obozy profilaktyczno terapeutyczne).

Opis programu

Program jest współfinansowany ze środków Miasta Kalisza Nr umowy 32/WSMM/202 z dnia 08.01.2021r. 

Program jest skierowany do dzieci i młodzieży oraz ich rodzin  zagrożonych wyuczeniem społecznym,  uzależnieniem, pochodzących z rodzin wielodzietnych, gdzie poważnymi problemami są: bezrobocie, ubóstwo, nałogi, niewydolność wychowawcza rodziców, często brak jednego z rodziców, brak optymalnych warunków do  ich prawidłowego rozwoju, są zaspokajane w prawidłowy sposób podstawowe potrzeby, w tym poczucia bezpieczeństwa, miłości, akceptacji i kontaktu emocjonalnego.

Odbiorcami programu mogą być dzieci i młodzież w wieku 6 -15 lat oraz ich rodzice i opiekunowie zamieszkujący na terenie Miasta Kalisza.

W ramach programu są realizowane:

Dla dzieci i młodzieży:

·         Zajęcia informacyjno-edukacyjne

·         Zajęcia socjoterapeutyczne

·         Warsztaty umiejętności psychospołecznych

·         Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze,

·         Pomoc w nauce szkolnej

·         Spotkania okolicznościowe  

·         Organizacja ferii zimowych

·         Dożywianie

·         Organizacja obozu profilaktyczno-terapeutycznego                             

Dla dorosłych:

 • Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów  

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

·          Poradnictwo rodzinne

                                        Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

                                          Miejsce realizacji programu:                                                                                                                       Centrum                    Rozwoju Osobowości – Świetlica Socjoterapeutyczna KARAN w Kaliszu

                                                 ul. Graniczna 1

                                                          Zapisy telefonicznie: 62 764 22 60   


                                                                      


                                                                                     ***

       Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Prowadzenie działań reedukacyjnych oraz udzielanie pomocy specjalistycznej dla dzieci objętych wsparciem świetlic środowiskowych realizujących pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii oraz ich rodziców/ opiekunów prawnych.

Opis programu

          Program jest współfinansowany ze środków Miasta Kalisza  Nr umowy 165/WSMM/2022 z dnia 23.08.2022r.

Programem zostaną objęci uczestnicy biorący udział w programie Świetlicy Środowiskowej z programem socjoterapeutycznym. Planuje się grupę odbiorców  ok. 40 dzieci oraz ich rodzice i opiekunowie.
Do programu będą zakwalifikowane dzieci  z  zaległościami szkolnymi, mający trudności  z opanowaniem bieżącego materiału szkolnego, dzieci, u których obserwuje się izolację społeczną, niechęć do kontaktów rówieśniczych, brak zajęć ruchowych, otyłość, brak dobrych przyzwyczajeń żywieniowych,osoby zagrożone rozwojem  uzależnianień behawioralnych.

W ramach programu są realizowane:

·         Zajęcia reedukacyjne, zajęcia aktywizujące i ruchowe, w tym ruch na powietrzu, zabawy grupowe, wyjścia w teren. Wycieczki z dojazdem autokarem do ciekawych miejsc w celu edukacyjnym, rozwojowym i umożliwiającym społeczny rozwój, kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie, rozwijanie samodzielności. Zajęcia na temat zdrowego odżywiania i  przygotowanie zdrowych posiłków na bazie warzyw i owoców. 

·         Terapia uzależnień behawioralnych: Indywidualne spotkania ze specjalistami terapii uzależnień.                  Muzykoterapia: odbędzie się cykl zajęć z muzykoterapii dotyczących stymulowania rozwoju emocjonalnego, społecznego, poznawczego oraz ruchowego poprzez różne formy aktywności muzycznej w procesie terapeutycznym.   

·         Zajęcia dla rodziców: Edukacja dotycząca potrzeb rozwojowych dzieci, omówienie etapów i  potrzeb rozwojowych dzieci na każdym poziomie, zapoznanie z podstawowymi zasadami prawidłowego rozwoju i wskazanie miejsc, gdzie można szukać pomocy w przypadku zaburzeń i potrzeby diagnozy. Działania będą realizowane we współpracy z  rodzicami  i opiekunami.

Celem wszystkich w/w zajęć będzie  poprawa ogólnej kondycji i samopoczucia u dzieci.                                                                          

                                     Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

                                                                         Miejsce realizacji programu:                                                                                 Centrum Rozwoju Osobowości – Świetlica Socjoterapeutyczna KARAN w Kaliszu ul. Graniczna 1

           Zapisy telefonicznie: 62 764 22 60


        

***

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w programie realizowanym w Centrum Rozwoju Osobowości Stowarzyszenia KARAN w Kaliszu.

W ramach programu realizowanego w  placówce funkcjonuje 

Świetlica z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin.

Dla kogo:  dzieci i młodzież w wieku  od 7 do 16 roku życia.

Czas pobytu: od poniedziałku do piątku, od 14:00 do 18:00

Program:

 •           zajęcia opiekuńczo-wychowawcze        
 •           zajęcia socjoterapeutyczne
 •           zajęcia  informacyjno-edukacyjne
 •           warsztaty umiejętności  psychospołecznych
 •           zajęcia reedukacyjne i pomoc w bieżącej nauce szkolnej
 •           zajęcia aktywizujące, ruchowe i muzykoterapia
 •           warsztaty umiejętności  wychowawczych
 •           poradnictwo rodzinne
 •           dożywianie
 •           spotkania okolicznościowe
 •           organizacja pół-zimowiska w mieście  oraz 10-dniowego obozu letniego  w czasie wakacji
 •           warsztaty uczące alternatywnych zachowań 

           Gdzie:  ul. Graniczna 1 w Kaliszu        
      od poniedziałku do piątku: od 14:00 do 18:00, tel. 62 764 22 60

  lub osobiście w siedzibie placówki

    email: [email protected]

   

***

LECZENIE UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

Świadczenia finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

·        Oddział dzienny terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Dla kogo

 • osoby od 17 roku życia,
 • osoby uzależnione od środków psychoaktywnych, leków, hazardu, zakupów, objadania się, Internetu i inne.

Czas pobytu

 • podstawowy program terapii trwa ok. 6 miesięcy w zależności od rodzaju uzależnienia.

Zasady przyjęcia

 •  pacjenci są przyjmowani po odbytej kwalifikacji w kolejności zgłoszeń na podstawie skierowania od lekarza oraz w trybie dobrowolności,
 •  przyjmujemy pacjentów nieubezpieczonych,
 •  przy przyjęciu wymagana jest abstynencja, potwierdzona badaniem testem,
 •  w razie potrzeby wystawiamy zwolnienie lekarskie z tytułu niezdolności do pracy za okres leczenia.

Program 

 1.        . psychoedukacja,
 2.       terapia grupowa (grupy warsztatowe i zadaniowe),
 3.      . terapia treningowa (asertywności, komunikacji, kontroli złości),
 4.     .  techniki relaksacji i radzenia sobie ze stresem,
 5.         .psychoterapia indywidualna,
 6.      . konsultacje dla rodzin i bliskich.

                                                Gdzie

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz

Kiedy?

od poniedziałku do piątku w godz.: 15.00 – 20.00

Kontakt:

tel.: 62 741 41 97

email: [email protected] 

·        Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Dla kogo

 • osoby mające problem z substancjami psychoaktywnymi (narkotyki, leki, dopalacze),
 • osoby utrzymujące abstynencję od substancji psychoaktywnych (narkotyki, leki, dopalacze),
 • osoby nałogowo korzystające z komputera (gry, internetowe kasyno), internetu (siecioholizm, infoholizm, portale społecznościowe), lub nałogowo: robią zakupy (zakupoholizm), pracują (pracoholizm), patologicznie uprawiają hazard, grają na automatach,
 • osoby bliskie osób uzależnionych.

Prowadzimy

 •  sesje diagnostyczne,
 •  konsultacje psychiatryczne,
 •  sesje psychoterapii indywidualnej,
 •  sesje terapii rodzin/par,
 •  poradnictwo rodzinne,
 •  interwencje kryzysowe,
 •  grupę dla osób używających narkotyków,
 •   grupę After Care - dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję,       po ukończonym cyklu leczenia,
 •   grupę wsparcia dla rodzin,
 •   warsztaty umiejętności psychospołecznych,
 •   konsultacje prawne,

Gdzie

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień KARAN

ul. 29 Pułku Piechoty 35, 62-800 Kalisz

Kontakt

tel.: 62 741 41 97

email: [email protected] 

    

***