Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. „Nie igraj najwyższa stawka jest życie”

,,Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

Realizowany zgodnie z umową 35/HE/2021 z dnia 11.01.2021 r.

Organizacja prowadząca działania w ramach projektu - Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

      

Odbiorcami programu są osoby uzależnione od patologicznego hazardu, patologiczni hazardziści z innymi współwystępującymi zaburzeniami, osoby z innymi uzależnieniami behawioralnymi (np. komputer, telefon komórkowy, zakupy), rodziny i bliscy osób uzależnionych.

Działania realizowane w ofercie mają za zadanie zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób, które w sposób patologiczny uprawiają hazard lub są uzależnione od innych uzależnień behawioralnych i ich bliskich i rodzin. Osoby zgłaszające się do placówki będą mogły skorzystać w formie spotkań indywidualnych z pomocy w ramach interwencji kryzysowych, poradnictwa rodzinnego, indywidualnego wsparcia terapeutycznego, wizyty lekarskiej, warsztatach umiejętności psychospołecznych, grupy zapobiegania nawrotom. Celem działań terapeutycznych będzie wspieranie pacjenta w trudnych momentach i motywowanie w dokonywaniu dalszych konstruktywnych zmian. zmianą nawyków. Znacząca będzie też nauka nowych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i lękiem, wzrostem umiejętności psychospołecznych i dalszy rozwój osobisty.

W ramach zadania realizowane są:

·       interwencje kryzysowe

·       indywidualne wsparcie terapeutyczne - poradnictwo rodzinne

·       konsultacje lekarskie

·       konsultacje prawne

·       warsztaty umiejętności psychospołecznych

·       grupa zapobiegania nawrotom

·       konsultacje psychiatryczne

Koordynator programu: Aneta Lis-Kotowska


***


Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich „Candis szansą na zmianę”

,,Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

w ramach umowy 106/MK/H/15/2021 z dnia 11.01.2021

Organizacja prowadząca działania w ramach projektu - Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

      

Candis - jest to program terapii krótkoterminowej skierowanej do osób powyżej 16 r.ż., uzależnionych od przetworów konopi lub używających w sposób problemowy. Program bazuje na założeniach i metodach dialogu motywującego oraz wykorzystuje elementy terapii poznawczo – behawioralnej. W projekcie przedstawiona została oferta pomocowa dla odbiorców programu CANDIS oraz ich członków rodzin, bliskich. Oprócz jednej sesji diagnostycznej i 10 sesji programu CANDIS odbiorcy zadania mogą skorzystać także z konsultacji psychiatrycznych w Poradni w której realizowany będzie Candis.

Celem zadania jest zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania oraz udzielenie pomocy, wsparcia rodzinom i bliskim osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi. 

W ramach projektu będziemy realizować następujące działania:

·       realizację programu Candis zgodnie z założeniami i podręcznikiem programu Candis,

·       pogłębione oddziaływania psychoterapeutyczne indywidualne,

·       sesje diagnostyczne

·       sesje dla rodzin i par

·       konsultacje psychiatryczne,

·       monitorowanie i ewaluacja programu Candis na podstawie przekazanych ankiet ewaluacyjnych.

Koordynator programu: Aneta Lis-Kotowska


***


Realizacja programów profilaktyki wskazującej „ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO”

Numer umowy: 25/MK/L/2021 z dnia 4.01.2021r.

Projekt jest finansowany ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zrachowaniami ryzykownymi.

Organizacja prowadząca działania w ramach projektu - Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

      


Cel programu :

Celem zadania jest zwiększenie dostępności pomocy dla osób, u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi.

Program ukierunkowany jest na osiągnięcie i utrzymanie abstynencji narkotykowej przez osoby używające narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy, ograniczenie częstotliwości używania a także zapobieganie rozwojowi uzależnienia. Ważnym elementem programu jest kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków oraz promocja postaw prozdrowotnych i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z używaniem narkotyków.

Działania:

Zadanie będzie realizowane poprzez następujące oddziaływania:

·       Warsztaty umiejętności psychospołecznych;

·       Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu;

·       Interwencje kryzysowe;

·       Porady prawne

Odbiorcami zadania są:

·       Osoby używające narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub problemowy, z wyłączeniem uzależnienia;

·       Osoby zagrożenie rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi;

·       Osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

·       Członkowie rodzin.

Koordynator programu: Aneta Kopycińska


***


Program „Prowadzenie w latach 2021 – 2022 świetlicy środowiskowej realizującej pozalekcyjne programy opiekuńczo-wychowawcze zawierające elementy socjoterapii łącznie dla 35 dzieci (w tym: realizacja programu, utrzymanie świetlicy, dożywianie, imprezy okolicznościowe, obozy profilaktyczno-terapeutyczne)”

Program jest współfinansowany ze środków Miasta Kalisza w ramach umowy nr 32/WSSM/21 z dnia 08.01.2021 r.

Organizacja prowadząca działania w ramach projektu - Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

     


Opis programu

Program jest skierowany do niepełnoletnich osób, dzieci i młodzieży z rodzin, które zgłaszają trudności wychowawcze, w których występuje zagrożenie  uzależnieniem,  niewydolność wychowawcza rodziców, często brak jednego z rodziców lub brak jest optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju młodych ludzi.

Program skierowany jest do mieszkańców miasta Kalisza.

Odbiorcami programu mogą być: 

dzieci i młodzież w wieku: 7-18 lat i ich rodziny

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

·         zajęć grupowych: realizacja programu socjoterapeutycznego, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, rozwojowych, wyjazdu wakacyjnego,   

·         zajęć indywidualnych: w ramach poradnictwa rodzinnego.

 

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

 

Miejsce realizacji projektu:

 

Świetlica Stowarzyszenia „KARAN”

ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz

 

Świetlica czynna dla podopiecznych placówki i ich rodziców

codziennie od 13:00 do 18:00.

Zajęcia dla dzieci w świetlicy od 13:00 do 17:30.


***


Program „Młodzi i odpowiedzialni” - Realizacja programów profilaktyki selektywnej

jest współfinansowany ze środków Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z umową nr 117/BO/P/2021 z dnia 02.01.2021 r.

 Organizacja prowadząca działania w ramach projektu - Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN


      

Opis programu

Program jest skierowany do niepełnoletnich osób, dzieci i młodzieży z rodzin, które zgłaszają trudności wychowawcze, w których występuje zagrożenie  uzależnieniem,  niewydolność wychowawcza rodziców, często brak jednego z rodziców lub brak jest optymalnych warunków
do  prawidłowego rozwoju młodych ludzi.

Program skierowany jest do mieszkańców miasta Kalisza.

Odbiorcami programu mogą być:

dzieci i młodzież w wieku: 7-18 lat i ich rodziny

W ramach programu uczestnicy mogą skorzystać z:

·         zajęć grupowych: realizacja zajęć socjoterapeutycznych, warsztatów umiejętności psychospołecznych, warsztatów umiejętności wychowawczych, zajęć informacyjno-edukacyjnych,

·         zajęć indywidualnych: w ramach poradnictwa rodzinnego.

Wszystkie prowadzone w ramach programu działania są bezpłatne.

Miejsce realizacji projektu:

 

Świetlica Stowarzyszenia „KARAN”

ul. Graniczna 1, 62-800 Kalisz

 

Świetlica czynna dla podopiecznych placówki i ich rodziców

codziennie od 13:00 do 18:00.

Zajęcia dla dzieci  w świetlicy od 13:00 do 17:30.