Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający:

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

Adres: ul. Reja 5/1, 26-610 Radom

NIP: 796 13 67 490, Regon: 040020655

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

USŁUGA

O wartości zamówienia szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Dotyczy:

wyboru Wykonawców na wykonanie składu, korekty graficznej, druku, dostawy publikacji oraz przygotowanie elektronicznej wersji publikacji materiałów informacyjno–edukacyjnych.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy SIWZ, oznaczone jest następująco:

Numer sprawy: 174437-2013

Nazwa zadania: Wykonanie składu, korekty graficznej, druku, dostawy publikacji oraz przygotowanie elektronicznej wersji publikacji materiałów informacyjno – edukacyjnych.

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na numer sprawy: 174437-2013

  

I.                    INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

1.       Nazwa zamawiającego: Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

2.       Adres siedziby: ul. Reja 5/1, 26-610 Radom

3.       Adres do korespondencji w postępowaniu: ul Grodzieńska 65, 03-750 Warszawa

4.       NIP zamawiającego: 796 13 67 490

5.       E-mail: karan@karan.pl

6.       Godziny urzędowania: 10.00 -16.00

7.       Strona internetowa: www.karan.pl

II.                  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie składu, korekty graficznej, druku, dostawy publikacji oraz przygotowanie elektronicznej wersji publikacji materiałów informacyjno–edukacyjnych.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

III.                UWAGI WSTĘPNE

1.       Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej specyfikacją jest mowa o Ustawie, należy przez to rozumieć Ustawę Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2.       Ilekroć w niniejszej specyfikacji oraz innych dokumentach dotyczących objętego specyfikacją postępowania jest mowa o ofercie, należy przez to rozumieć wzór oferty wraz ze wszystkimi załącznikami przewidzianymi specyfikacją.

3.       Przed przystąpieniem do składania dokumentów ofertowych, Zamawiający uprzejmie prosi o bardzo dokładne zapoznanie się z warunkami wymienionymi w specyfikacji
i pozostałych dokumentach dotyczących objętego specyfikacją postępowania.

IV.                 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie składu, korekty graficznej, druku, dostawy publikacji oraz przygotowanie elektronicznej wersji publikacji materiałów informacyjno–edukacyjnych.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień             CPV: 79823000-9 (Usługi drukowania i dostawy).

Szczegóły techniczne zamówienia określa „Specyfikacja rodzajowa i ilościowa” zamówienia stanowiąca załącznik nr 1 do projektu umowy.

2.       Oryginał SIWZ do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z treścią dokumentu, dostępny jest w formie papierowej w siedzibie Zamawiającego i udostępniony na stronie internetowej: adres www.karan.pl

V.             TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

     

              Wymagany termin wykonywania zamówienia: 29. 11.2013r.

  1. I etap usługi  do dnia 15.10.2013r.

  1. II etap usługi do dnia 29.11.2013r.

VI.           ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ZAMÓWIENIA

              

VII.         ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

VIII.       OFERTA WARIANTOWA  

            Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.                                              

IX.  MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY ZAWRZE UMOWĘ       RAMOWĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY RAMOWEJ

           Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

X.       POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

          Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XI.      WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1.       posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2.       posiadają niezbędną wiedzę  i doświadczenie do wykonania zamówienia,

3.       dysponują zasobami osobowymi oraz technicznymi zdolnymi do wykonania zamówienia, co potwierdza złożony przez Wykonawcę oświadczenie,

4.       znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, co potwierdza złożone przez Wykonawcę oświadczenie,

5.       nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust.2 pkt. 5 ustawy Pzp.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do Wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt. 2 lub art. 67 ust.1 pkt.1 i 2,

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

3)  nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

XII.     WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca dołącza do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

1)      oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,

2)      oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienie w okolicznościach o których mowa w art. 24. ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3,

3)      informację składaną na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4,

4)      wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie trzech lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie produktów przedstawiających wykonanie usługi w zakresie zamówień dotyczących wykonania składu, korekty graficznej, druku, dostawy publikacji oraz przygotowania elektronicznej wersji publikacji materiałów informacyjno–edukacyjnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5,

5)      aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6)      aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W celu potwierdzenia, że oferowana usługa odpowiada wymaganiom określonym przez  Zamawiającego,  Wykonawca dołącza do oferty następujące oświadczania.

1)    Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,

2)     Przedłożenie próbek produktów przedstawiających wykonanie usługi w zakresie - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5.

 

3.    Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych ze zgodnością z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty.

6.  Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty  udostępnia się od chwili ich otwarcia.

7.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

8.  Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

9. Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć w formie oświadczenia dołączonego do formularza ofertowego. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej, wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

10. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

XIII.      INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI    ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1.    Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2.    Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje inne niż wymagane w ofercie Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem, numer faksu zamawiającego 22 408 80 24, emailem na adres: szkolenia@karan.pl  oraz listem poleconym (adres: Stowarzyszenie Karan,

03-750 Warszawa ul. Grodzieńska 65) – w takim przypadku, każda ze stron jest obowiązana na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzić fakt ich  otrzymania.

XIV.  WADIUM

       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XV.  OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcą po stronie zamawiającego są: Agnieszka Kowalczyk tel. 22 670 05 49, tel. kom. 502 166 715 Informacje udzielane są o poniedziałku do piątku w  godzinach od 10.00 do 12.00.

XVI.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1)       Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2)       Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

3)        Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin   związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed  upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na  przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

XVII.   OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1.       Wykonawca musi złożyć jedną ofertę,

2.    Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

3.    Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

4.    Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty w postaci elektronicznej.

5.    Ofertę stanowi „formularz ofertowy” stanowiący załącznik nr 1 wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami. Wykonawca obowiązany jest przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Pożądane jest, aby wszystkie strony składanych dokumentów były kolejno ponumerowane.

6.    Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w pkt. XII SIWZ dokumenty i oświadczenia.

7.    Pożądane jest, aby strony oferty były spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający  dekompletacji zawartości oferty.

8.    Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub posiadające pełnomocnictwo              muszą złożyć podpisy na dokumentach i załącznikach oferty oraz zaparafować wszystkie strony oferty i miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany.

9.    Jeżeli do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta wymagane jest  zastosowanie tzw. reprezentacji łącznej, wówczas wszystkie dokumenty muszą być podpisane przez zobowiązane osoby.

10.    Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

  

11.    Na kopercie należy umieścić, w lewym górnym rogu nazwę i adres Wykonawcy oraz zaadresować i opisać ją następująco:

Adres do korespondencji:

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN

ul. Grodzieńska 65

03-750 Warszawa

OFERTA NA

„Wykonanie składu, korekty graficznej, druku, dostawy publikacji oraz przygotowanie elektronicznej wersji publikacji materiałów informacyjno–edukacyjnych”

Nie otwierać przed dniem 16.09.2013 godz. 12.00

12.    Ewentualne konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem ponosi Oferent.

13.    Wykonawca na własną prośbę otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim została oznakowana oferta.

14.    Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek przed terminem składania ofert.

15.    Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

16.    Wykonawca ma prawo, przed upływem terminu składania ofert, wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

XVIII.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.       Termin składania ofert upływa dnia 13 września 2013r. godz.10:00

2.       Oferty należy złożyć w:  Stowarzyszeniu Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ul Targowa 63/4 w Warszawie pokój nr 5.

3.       Ofertę złożoną po terminie niezwłocznie zwraca się.

4.       Otwarcie ofert nastąpi 16 września 2013r. o godz. 12.00 w biurze Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN ul. Targowa 15/2 w Warszawie.

5.        Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia oferty Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres Oferenta, którego oferta jest otwierana, a także informację dotyczącą oferty z podaniem ceny oferty brutto.

6.        Powyższe informacje przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni  przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7.       Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu        przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane (art.  8 ust. 3 Pzp).

XIX.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.    Oferent zobowiązany jest określić cenę  wykonywania usługi brutto.

2.    Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich.

3.  Do porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę brutto podaną w formularzu oferty.   

        4.  Zamawiający poprawia w ofercie:

a)  oczywiste omyłki pisarskie,

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została  poprawiona.

XX. OPIS KRYTERIÓW, ICH ZNACZENIE. TRYB OCENY OFERT

1.       Zamawiający dokona oceny złożonych ofert, które spełniają warunki udziału w        postępowaniu.

2.       Sposób oceny: najkorzystniejszą ofertą będzie oferta z najwyższą liczbą punktów za oceniane    kryteria.

3.       Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:

   

    Cena –  waga 60%

    Doświadczenie –  waga 40%

   Przez kryterium cena (C) rozumie się cenę brutto podaną w ofercie.

    Oferty będą oceniane według poniższych wzorów:

a)      punktacja za kryterium: cena za realizację druku obliczona zostanie
na podstawie oferty Wykonawcy w następujący sposób:

oferta z najkorzystniejszą ceną uzyska 100 pkt, pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru:

                                                                                                    oferta z najniższą ceną

                                             C = ----------------------------------- x 100 pkt          

                                                                                                    oferta z ceną badaną                                                                                     

   Przez  kryterium doświadczenie (D) rozumie się:

Realizację druku materiałów wydawniczych o podobnej wartości finansowej w ciągu trzech ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, (nieobligatoryjnie) poświadczone referencjami z wykonania usług będących przedmiotem zamówienia na jakie składa Oferent.

Oferty będą oceniane według następującego kryterium:

1 publikacja – 1 punkt

O ilości punktów zdecyduje ilość wymienionych w załączniku nr 5 do SIWZ publikacji na realizację usług o podobnym charakterze jak zawarte w niniejszym SIWZ.

Dodatkowo:

Próbki produktów będą podlegały ocenie przez Komisję powołaną przez Zamawiającego. Każda z osób wchodzących w skład Komisji dokona oceny przedstawionych próbek w skali od 0 punktów do 5 punktów.

   Punktacja ogólna będzie obliczana według wzoru:

W = C + D

gdzie:

- W – wartość punktowa przyznana dla każdej oferty;

- C  – oznacza kryterium cena;

- D  – oznacza  kryterium doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.

4. W toku oceny ofert Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia liczby Wykonawców podlegających wykluczeniu i ofert nie podlegających odrzuceniu.

5. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu przetarg     zostanie unieważniony.

XXI. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Zamawiający unieważni postępowanie (art. 93 Pzp) o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a)      nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu,

b)      cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć          na sfinansowanie zamówienia,

c)       wystąpiła istotna zmiana okoliczności, powodująca, że prowadzenie postępowania lub           wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

d)      postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający poinformuje        równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

a) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu otwarcia ofert,

b) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert  podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3.  Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie zgodnie z załączonymi do niniejszej SIWZ istotnymi postanowieniami umownymi, stanowiącymi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ z uwzględnieniem danych zawartych w złożonej ofercie.

4. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę dotyczącą   niniejszego postępowania.

5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców,  którzy złożyli oferty o:

a) Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego       ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy     Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,

b)  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając  uzasadnienie.

6. Wybrany Wykonawca zgłosi się celem zawarcia umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

8.  Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej.

9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

XXII.  WARUNKI UMOWY

1. Istotne postanowienia umowne, które zostaną wprowadzone do treści umowy, w tym wysokość kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy zawarte są  w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszej  specyfikacji.

2. Zamawiający przewiduje następujące istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, tj.:

a)      Zmiana wartości brutto umowy w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

b)      Zmiana wytycznych lub zaleceń instytucji, które przyznały środki na sfinansowanie Projektów, w ramach których realizowane będą usługi.

XXIII. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

  1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, a także na stronie internetowej, na której specyfikacja jest udostępniona.

 3.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert,   zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom oraz zamieszcza na stronie, na której specyfikacja jest udostępniona.

5.  Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

6.    Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, oraz na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

  

XXIV.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCOM

Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej stosowne do Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXV.   PODWYKONAWCY

          Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonywania zamówienia podwykonawcom.

XXVI.  ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

1.       formularz ofertowy - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1,

2.       informacja składana na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2,

3.       oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienie w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3,

4.       informacja składana na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4,

5.       wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie w tym załączenie próbek produktów przedstawiających wykonanie usługi w zakresie zamówień dotyczących wykonania składu, korekty graficznej, druku, dostawy publikacji oraz przygotowania elektronicznej wersji publikacji materiałów informacyjno–edukacyjnych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5,

6.       Przedłożenie zaakceptowanego i parafowanego przez uprawnione osoby projektu umowy o udzielenie zamówienia publicznego, którą stanowi   - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6.

Zatwierdziła: Bożena Bereda

Warszawa 30.09.2013

 

Załaczniki do SIWZ

Pytania i odpowiedzi

Informacja