Informacje o miejscach i godzinach spotkań Grup Wsparcia można uzyskać

pod numerem bezpłatnej infolinii 800 120 289

 

Grupa wsparcia przeznaczona jest dla rodzin, które dotknął problem uzależnienia od narkotyków, alkoholu dziecka, męża, partnera, brata ….Jest miejscem, gdzie rodziny otrzymają pomoc w uzyskaniu równowagi psychicznej, gdzie w sposób otwarty i bezpieczny mogą porozmawiać o swoich problemach z osobami w podobnej sytuacji, mogą dzielić się swoim doświadczeniem, zdobywać wiedzę na temat czym jest uzależnienie i w jaki sposób doprowadzić osobę uzależnioną do leczenia.

 

 

Dlaczego warto uczestniczyć w grupie wsparcia…

Uzależnienie dziecka lub innego członka rodziny wpływa zarówno na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego jak i na funkcjonowanie poszczególnych członków rodziny. Życie z osobą uzależnioną wpływa na sposób myślenia, przeżywania i zachowania osób w jej otoczeniu. Ten często destrukcyjny schemat relacji z samym sobą i otoczeniem nazywany jest współuzależnieniem.

Charakterystycznymi objawami współuzależnienia jest silne związanie emocjonalne z osobą uzależnioną, zaniedbywanie siebie i innych „zdrowych” członków rodziny, przeżywanie skrajnych emocji lęku, złości, poczucia winy, bezsilności, wstydu, próby kontrolowania uzależnionego, izolacja od przyjaciół i dalszej rodziny. Dlatego też niezwykle istotnym czynnikiem na drodze powrotu do zdrowia uzależnionego dziecka jest własna praca rodziców. Udział w grupach wsparcia oraz w terapii indywidualnej rodziców z jednej strony pokazuje dziecku, że nie tylko ono pracuje nad sobą, ale że również rodzice czynnie uczestniczą w trudnym procesie leczenia. Z drugiej strony dzięki własnej pracy rodzice mają szanse na przerwanie destrukcyjnych sposobów relacji z dzieckiem, odzyskują wewnętrzną siłę i nadzieję. Efektem własnej pracy jest często również odbudowa i pogłębienie relacji i więzi z współmałżonkiem. Rodzice stają się „wspólnym frontem”, dają sobie wzajemne wsparcie. Udział w grupach wsparcia daje szanse na dostrzeżenie własnych błędów, sposobów postępowania podtrzymujących uzależnienie oraz wypracowanie nowych form zachowań wpływających korzystnie na proces leczenia dziecka. W atmosferze wzajemnej życzliwości, braku oceniania, gotowości pomocy i wsparcia rodzice mają okazję rozpocząć pracę nad sobą, która może w pozytywny sposób wpłynąć na sukces terapii uzależnionego.