Poradnie Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia


Poradnie Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia  prowadzone są przez Stowarzyszenie KARAN w Warszawie, Radomiu, Rzeszowie, Kaliszu, Elblągu oraz Wrocławiu

W Warszawie prowadzona jest także Poradnia Zdrowia Psychicznego, w Elblągu Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.


Poradnie przyjmują swoich pacjentów od poniedziałku do piątku. W ramach programu Poradni działa kilka form pomocy osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość oraz od zachowań (hazard, uzależnienie od komputera, zakupów, telefonu itd.)  oraz ich rodzinom i osobom bliskim.


Są to mianowicie:
1.   Konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, pedagogiczne, terapeutyczne, prawne - indywidualne oraz rodzinne

2.   Terapia krótkoterminowa i długoterminowa, terapia par

3.   Grupa wsparcia, grupa edukacyjna dla osób bliskich i członków rodzin osób uzależnionych, eksperymentujących lub zagrożonych uzależnieniem

4.   Grupa wsparcia dla neofitów

5.   Sesje coachingu indywidualnego oraz rodzinnego

6.   Konsultacje telefoniczne, także w ramach bezpłatnej infolinii 800 120 289

7.   Rozdawnictwo materiałów edukacyjnych w zakresie uzależnień oraz poprawy relacji w rodzinie

8.   Szkolenia  i wykłady oraz prelekcje w zakresie uzależnień od substancji, uzależnień behawioralnych oraz coachingu.


Konsultacje psychologiczne, pedagogiczne, terapeutyczne


Celem konsultacji jest:
 
a) diagnoza stopnia i rodzaju uzależnienia, wstępna diagnoza przyczyn uzależnienia oraz
sytuacji rodzinnej;


b) udzielanie informacji i wskazówek rodzinom co do dalszego postępowania z uzależnionym dzieckiem;


c) motywowanie do podjęcia leczenia w placówce leczenia uzależnień;


d) diagnoza motywacji do leczenia i przekierowanie do udziału w ambulatoryjnym lub stacjonarnym procesie terapeutycznym.


W ramach konsultacji prowadzone są dwa rodzaje spotkań. Podczas pierwszego spotkania psycholog, terapeuta stara się ustalić rodzaj używanej substancji oraz zdiagnozować stopień uzależnienia. Dokonuje również diagnozy sytuacji rodzinnej, wstępnej diagnozy cech osobowości oraz oceny motywacji do leczenia. Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie tej konsultacji, pacjent kierowany jest na oddział detoksykacyjny w celu odtrucia, na leczenie w placówce leczenia uzależnień, na terapię indywidualną, rodzinną bądź na dalsze spotkania z psychologiem, terapeutą. Dalsze spotkania prowadzone są w celu podtrzymania motywacji do zmiany zachowań związanych z uzależnieniem.


Poradnictwo indywidualne, terapia indywidualna, terapia par


Są to cotygodniowe spotkania indywidualne lub par, które obejmują następujące m. in następujące grupy osób:


a)  osoby eksperymentujące z narkotykami. Spotkania te mają na celu opracowanie planu postępowania, aby zapobiec dalszemu rozwojowi choroby. W trakcie tych spotkań udzielane są informacje na temat negatywnych skutków działania substancji psychoaktywnych, mechanizmów, faz uzależnienia. Analizowane są przyczyny eksperymentowania z narkotykami, sytuacja rodzinna, badane obszary wsparcia dla osoby, zasoby wewnętrzne, rodzinne oraz środowiskowe.
b)  osoby uzależnione od narkotyków przygotowywane do podjęcia procesu terapeutycznego - w celu zmotywowania do podjęcia leczenia, terapii, zmiany zachowań, podtrzymania w abstynencji oraz podtrzymania motywacji do rozpoczęcia terapii. Osoba uzależniona ma możliwość opowiedzenia o swych trudnościach, uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemów, wsparcia. Analizowane są przyczyny uzależnienia oraz jej sytuacja środowiskowa i rodzinna.
c)  rodziny osób uzależnionych, osoby bliskie, które uzyskują informacje na temat uzależnienia oraz dowiadują się o sposobach postępowania z uzależnionym dzieckiem, partnerem, osobą bliską.


3. Grupa edukacyjna, wsparcia dla rodziców


Spotkania te mają charakter wspierająco - psychoedukacyjny. Podczas nich w dużym stopniu korzysta się z doświadczeń uczestników.
Tematami spotkań są kwestie związane ze specyfiką uzależnienia i współuzależnienia, fazami i mechanizmami uzależnienia. Wiele miejsca poświęca się kształtowaniu umiejętności rozpoznawania objawów zażywania środków zmieniających świadomość, stawianiu granic psychologicznych, właściwej komunikacji, radzeniu sobie z własnymi emocjami.


Składają się one z dwóch części:


a) dzielenie się doświadczeniami, trudnościami i sposobami ich pokonywania między uczestnikami;

b) wykład i dyskusja na temat związany z uzależnieniem (zaproponowany przez prowadzącego).


Grupa ta ma na celu:


 - udzielenie informacji o przyczynach, mechanizmach, fazach uzależnienia oraz o możliwościach jego leczenia;
 
 - wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania;

 - poinformowanie uczestników o tym jak motywować dziecko, osobę bliską do podjęcia leczenia oraz jak postępować wobec osoby bliskiej, dziecka, aby nie wspierać i nie podtrzymywać jego uzależnienia.


więcej


Grupa wsparcia dla neofitów


W trakcie spotkań osoby uzależnione, po zakończonym procesie terapeutycznym mogą podzielić się swymi trudnościami, problemami oraz dowiedzieć się jak inni radzą sobie w podobnych sytuacjach.


Konsultacje telefoniczne - infolinia - 800 120 289


Jest to bezpłatny numer telefonu, pod którym osoby uzależnione, ich rodziny oraz osoby zainteresowane problemem mogą uzyskać informacje i porady dotyczące uzależnienia.