Poradnie Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

Poradnie Leczenia Uzależnień i Współuzależnień

Poradnie Rodzinne ds. uzależnień prowadzone są przez KARAN w Warszawie, Radomiu, Rzeszowie. W roku 2010 we wszystkich wymienionych placówkach udzielono pomocy (przez spotkanie indywidualne lub telefonicznie) 12  0000  osobom.

Poradnie Rodzinne  przyjmują swoich pacjentów od poniedziałku do piątku . W ramach programu Poradni działa kilka form pomocy osobom uzależnionym od narkotyków oraz ich rodzinom.

Są to mianowicie:
1.   Konsultacje psychologiczne
2.   Poradnictwo indywidualne
3.   Grupa wsparcia dla rodziców
4.   Grupa Anonimowych Narkomanów
5.   Infolinia

1. Konsultacje psychologiczne

Celem konsultacji jest:
 
a) diagnoza stopnia i rodzaju uzależnienia, wstępna diagnoza przyczyn uzależnienia oraz
sytuacji rodzinnej;

b) udzielanie informacji i wskazówek rodzinom co do dalszego postępowania z uzależnionym dzieckiem;

c) motywowanie do podjęcia leczenia w ośrodku leczenia uzależnień;

d) diagnoza motywacji do leczenia i zapisanie do ośrodków readaptacyjnych.

W ramach konsultacji prowadzone są dwa rodzaje spotkań. Podczas pierwszego spotkania psycholog stara się ustalić rodzaj zażywanego narkotyku oraz zdiagnozować stopień uzależnienia. Dokonuje również diagnozy sytuacji rodzinnej, wstępnej diagnozy cech osobowości oraz oceny motywacji do leczenia. Na podstawie informacji uzyskanych w trakcie tej konsultacji, pacjent kierowany jest na oddział detoksykacyjny w celu odtrucia, na leczenie w ośrodku rehabilitacyjnym, na terapię rodzinną bądź na dalsze spotkania z psychologiem. Dalsze spotkania prowadzone są w celu podtrzymania motywacji do leczenia.

2. Poradnictwo indywidualne

Są to cotygodniowe spotkania indywidualne, które obejmują trzy grupy osób:

a)  osoby eksperymentujące z narkotykami. Spotkania te mają na celu opracowanie planu postępowania, aby zapobiec dalszemu wchodzeniu w uzależnienie (zawarcie kontraktu z dzieckiem, kontrola moczu, zachowania, kieszonkowego, towarzystwa). W trakcie tych spotkań udzielane są informacje na temat negatywnych skutków działania narkotyków, mechanizmów, faz uzależnienia. Analizowane są przyczyny eksperymentowania z narkotykami, sytuacja rodzinna oraz podtrzymywanie w abstynencji.
b)  osoby uzależnione od narkotyków oczekujące na ośrodek - w celu zmotywowania do leczenia, podtrzymania w abstynencji oraz podtrzymania motywacji do leczenia. Osoba uzależniona ma możliwość opowiedzenia o swych trudnościach, uzyskania pomocy w rozwiązaniu problemów, wsparcia. Analizowane są przyczyny uzależnienia oraz sytuacja rodzinna.
c)  rodziny osób uzależnionych, które uzyskują informacje na temat uzależnienia oraz dowiadują się o sposobach postępowania z uzależnionym dzieckiem.

3. Grupa wsparcia dla rodziców

Spotkania te mają charakter wspierająco - psychoedukacyjny. Podczas nich w dużym stopniu korzysta się z doświadczeń uczestników.
Tematami spotkań są kwestie związane ze specyfiką uzależnienia i współuzależnienia, fazami i mechanizmami uzależnienia. Wiele miejsca poświęca się kształtowaniu umiejętności rozpoznawania objawów zażywania narkotyków, stawianiu granic psychologicznych, właściwej komunikacji, radzeniu sobie z własnymi emocjami.

W 2010 roku na grupę wsparcia dla rodziców uczęszczało 400 osób.
 

Składają się one z dwóch części:

a) dzielenie się doświadczeniami, trudnościami i sposobami ich pokonywania między rodzicami;

b) wykład i dyskusja na temat związany z uzależnieniem (zaproponowany przez psychologa).


Grupa ta ma na celu:

 - udzielenie informacji o przyczynach, mechanizmach, fazach uzależnienia oraz o możliwościach jego leczenia;
 
 - wymianę informacji i doświadczeń pomiędzy rodzicami;

 - poinformowanie rodziców o tym jak motywować dziecko do podjęcia leczenia oraz jak postępować wobec dziecka, aby nie wspierać i nie podtrzymywać jego uzależnienia.

Na grupę wsparcia dla rodziców uczęszczało 300 osób w ciągu roku.

więcej

4. Grupa Anonimowych Narkomanów

W trakcie spotkań osoby uzależnione mogą podzielić się swymi trudnościami, problemami oraz dowiedzieć się jak inni radzą sobie w podobnych sytuacjach.

5. Infolinia - 0 800 120 289

Jest to bezpłatny numer telefonu, pod którym osoby uzależnione, ich rodziny oraz osoby zainteresowane problemem mogą uzyskać informacje i porady dotyczące uzależnienia.
Łączna ilość konsultacji telefonicznych w roku 2010 wyniosła 3 000.


1% OPP
kwartalnik nr 1 2011
Partnerzy