Świetlice Socjoterapeutyczne Stowarzyszenia KARAN

Do Świetlic Socjoterapeutycznych uczęszczają dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, rozbitych, niepełnych, z problemem alkoholowym, w których występują takie zjawiska jak: bezrobocie, niski status materialny, przemoc fizyczna i psychiczna. Dzieci mają problemy z nauką w szkole, mają zaburzone zachowania. Niektóre doświadczyły bardzo silnych urazów emocjonalnych. Dzieci te kierowane są do świetlicy przez pedagogów szkolnych, pracowników socjalnych, kuratorów.


Adresy kontaktowe świetlic Stowarzyszenia KARAN


Staramy się zapewnić dzieciom:

  • przebywanie w życzliwym, pogodnym, bogatym w wartości i uporządkowanym środowisku,
  • pomoc w zakresie nauki szkolnej,
  • ciepły posiłek - obiadokolacja,
  • zmniejszenie zagrożenia narkomanią i alkoholizmem,
  • korygowanie urazów psychicznych,
  • organizowanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
  • organizacja zajęć okolicznościowych i integracyjnych (Andrzejki, Mikołajki, Jasełka, Wigilia, Dzień Matki, Dzień Dziecka),
  • możliwość rozwijania zainteresowań: plastycznych, sportowych, teatralnych,
  • naukę umiejętności nawiązywania kontaktów.

W świetlicy prowadzone są różnorodne zajęcia dla dzieci m.in. intelektualne, plastyczne, muzyczne, sportowe. Ma miejsce reedukacja, jak i indywidualne lub grupowe zajęcia z psychologiem. Szczególnie jednak ważne są zajęcia socjoterapeutyczne prowadzone w placówce. Świetlica jest czynna pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00.

ZAKRES I OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

1. Zajęcia świetlicowe w ciągu roku szkolnego.
2. Praca z rodzicami dzieci uczestniczących w programie profilaktycznym.
3. Kolonie letnie.

Świetlice socjoterapeutyczne dla dzieci prowadzone są przez KARAN w 14 miejscach i obęjmują codzienną opieką łącznie około 458 dzieci.

Celem programu jest stworzenie dzieciom warunków do pełnego rozwoju w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa oraz skorygowanie urazów psychicznych u dzieci.
Program pracy we wszystkich ośrodkach przewiduje zajęcia świetlicowe w ciągu roku szkolnego oraz wyjazd wakacyjny. Program ten realizują pracownicy merytoryczni doświadczeni w pracy z dziećmi oraz grupy wolontariuszy (studenci kierunków pedagogicznych i psychologicznych oraz młodzież licealna), którzy przed przystąpieniem do pracy przechodzą szkolenie wewnątrz KARANU w zakresie pracy z dziećmi.
 

ŚWIETLICE  SOCJOTERAPEUTYCZNE KARANU - 2002r.:
Miejscowość   Adres Ilość dzieci Przedział wiekowy
Warszawa ul. Grodzieńska 65 
ul. Prochowa 49     
ul. Malczewskiego 52 
ul. Kościuszkowców 80
60  
36
25
32
5-14 lat
7-15 lat
7-14 lat
10-17 lat
Radom ul. Żeromskiego 27 60 4-17 lat
Kalisz ul. Graniczna 1 35 7-15 lat
Rzeszów ul.Piłsudskiego 8/10
Nowa Dęba
35   
15
7-15 lat
7-12 lat
Elbląg ul. Robotnicza 29        
ul. Sadowa 2, sP nr.16  
ul. Mączna 1, SP nr.21  
ul. Słoneczna 23, SP nr. 23  
Razem120 5-18 lat
Wrocław ul. Skoczylasa 7 20 7-12 lat
Łódź ul. Księży Młyn 1 20 6-14 lat

1. Zajęcia świetlicowe w ciągu roku szkolnego

Zajęcia odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 19.00. Każdego dnia pierwsza godzina zajęć przewidziana była na odrabianie lekcji (dzięki pomocy wolontariuszy możliwa była praca indywidualna z dzieckiem). Ponadto - poza harmonogramem stałych zajęć w świetlicy - odbywały się indywidualne zajęcia wyrównawcze z dziećmi mającymi szczególne trudności w nauce.

Zajęcia świetlicowe odbywały się w grupach wiekowych. Tygodniowy plan pracy świetlicy obejmował zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczno-ruchowe, majsterkowanie, budowanie instrumentów, kulinarne, zajęcia sportowe i zabawy grupowe.
Oprócz wyżej wymienionych prowadzone były z dziećmi zajęcia socjoterapeutyczne obejmujące różne bloki tematyczne (m.in.: budowanie poczucia zaufania i bezpieczeństwa; rozpoznawanie, nazywanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć; radzenie sobie z sytuacjami konfliktowymi; poznawanie swoich mocnych stron; poznawanie sposobów efektywnego uczenia się i radzenia sobie ze stresem w szkole; mówienie "nie" w sytuacji presji społecznej).
Poza programem codziennym odbywały się również w ciągu roku imprezy okolicznościowe, takie jak: "Opłatek", kolacja wielkanocna (obie z udziałem rodziców), zabawa karnawałowa, festyny oraz wyjścia do kin i teatrów, wycieczki do muzeów i poza miasto i in.

2. Praca z rodzicami dzieci uczestniczących w programie profilaktycznym

W roku 2002  odbywały się spotkania edukacyjne dla rodziców dzieci objętych programem świetlic (Warszawa, Elbląg, Radom, Kalisz). Poświęcone były problematyce komunikacji z dziećmi. Podstawą do rozmów i dyskusji była lektura ulotki "Jak rozmawiać z dzieckiem, aby ustrzec je przed narkomanią?" W czasie spotkań wykorzystano również metody warsztatowe - ćwiczenia z zakresu komunikacji oraz metod dawania dzieciom wsparcia i akceptacji. Ponieważ w większości rodzin dzieci przebywających w świetlicach  istnieję problem alkoholowy, dlatego program poszerzono i o taka tematykę.
W spotkaniach wzięło udział łącznie 240 osób.