Grupa wsparcia przeznaczona jest dla rodzin, które dotknął problem uzależnienia od narkotyków, alkoholu dziecka, męża, brata …. .

Grupa wsparcia jest miejscem, gdzie rodziny, których dotknął problem uzależnienia otrzymają pomoc w uzyskaniu równowagi psychicznej, gdzie w sposób otwarty i bezpieczny mogą porozmawiać o swoich problemach z osobami w podobnej sytuacji, mogą dzielić się swoim doświadczeniem, zdobywać wiedzę na temat czym jest uzależnienie i w jaki sposób doprowadzić osobę uzależnioną do leczenia.     

 

Informacje o miejscach i godzinach spotkań Grup Wsparcia można uzyskać

pod numerem bezpłatnej infolinii 800 120 289


***


REGULAMIN GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW I BLISKICH OSÓB UZALEŻNIONYCH (m.in. od narkotyków, alkoholu, hazardu, Internetu, itp.) STOWARZYSZENIA KARAN

 

Celem grupy jest wymiana informacji oraz doświadczeń, wzajemne dawanie sobie wsparcia, pomoc w uzyskaniu równowagi psychicznej, gdzie w sposób otwarty i bezpieczny uczestnicy mogą porozmawiać o swoich problemach z osobami znajdującymi się w podobnej sytuacji.

W grupie uczestnicy rozwijają wspólnie pozytywną samoocenę, uzyskują informacje o sobie, odkrywają własne schematy postępowania, które następnie mogą zmieniać by w prawidłowy sposób wspierać siebie i osobę uzależnioną, przede wszystkim w podjęciu przez nią leczenia.

Biorący udział w spotkaniach mogą zdobyć szereg istotnych informacji na temat uzależnienia (m.in. postrzeganie uzależnienia dziecka jako choroby, a nie aktu jego złej woli), nabyć umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczuciami pojawiającymi się w związku z uzależnieniem dziecka (z lękiem, wstydem, strachem, złością, poczuciem winy, żalem, poczuciem bezradności), nauczyć się skutecznych sposobów komunikowania się z innymi.

Podczas spotkań podejmowane są tematy w zależności od problemów z jakimi przychodzą na grupę uczestnicy oraz są zaplanowane przez osobę prowadzącą.

Wszystkie spotkania mają charakter edukacyjny.

Udział w grupie jest możliwy po konsultacji indywidualnej z ze specjalistą psychoterapii uzależnień Stowarzyszenia KARAN, zakwalifikowaniu przez prowadzącego grupę oraz złożeniu lub przesłaniu wypełnionych i podpisanych dokumentów rejestracyjnych uczestnika i polityki RODO.

Spotkania on-line odbywają się za pomocą aplikacji Teams.

Uczestnicy mają obowiązek zabezpieczyć miejsce i swój udział w spotkaniu tak aby zarówno oni sami jak i pozostali uczestnicy mieli zapewnioną intymność, bezpieczeństwo, zachowanie anonimowości (osoby postronne nie mogą przyglądać się, przysłuchiwać się, brać udziału w spotkaniu, jeśli są poza kamerą).

Nagrywanie rozmów jest zabronione.

ZASADY

1.      Obowiązuje dobrowolność uczestnictwa.

2.      Obowiązuje trzeźwość podczas spotkania.

3.      Obowiązuje punktualność, szanujemy czas innych. Nie czekamy z rozpoczęciem spotkania na spóźnione osoby.

4.      Obowiązuje dyskrecja - nie przekazujemy żadnych informacji poza grupę (wszystko, co zostaje powiedziane w trakcie spotkania pozostaje w gronie osób biorących w nim udział).

5.      Kierujemy się otwartością na uczestników i prowadzących, jesteśmy szczerzy i aktywni.

6.      Wzajemnie siebie słuchamy nie przerywając innym podczas mówienia, nie krytykując, nie oceniając, nie wywierając presji, nie nakłaniając do przyjęcia lub zmiany światopoglądu.

7.      Mówimy o sobie i swoich doświadczeniach, dzielimy się zdobytą wiedzą.

8.      Mówimy do siebie po imieniu.

9.      Kierujemy się zrozumieniem i dobrem uczestnika, akceptujemy jego wybory.

10.  Skupiamy się na konstruktywnych rozwiązaniach i działaniach.

11.  Mamy wyłączone głośniki w komórkach i nie odbieramy telefonów, nie opuszczamy spotkania.

12.  Nie odchodzimy z grupy bez pożegnania się. W przypadku chęci rezygnacji z grupy zachowujemy się odpowiedzialnie i informujemy o tym odpowiednio wcześniej osoby prowadzące.

Uczestnicząc w spotkaniach osoby zobowiązują się do stosowania powyższych zasad.