Placówki wsparcia dziennego Stowarzyszenia KARAN prowadzone są na terenach podwyższonego ryzyka, o wysokim stopniu zagrożenia wykluczeniem społecznym oraz demoralizacją.

Działalność placówek skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 5 - 15 lat oraz ich rodziców / prawnych opiekunów.

Celem działalności placówek wsparcia dziennego jest stworzenie dzieciom warunków do pełnego rozwoju w poczuciu akceptacji i bezpieczeństwa.

 

Placówki pracują cały rok, we wszystkie dni robocze, co najmniej 4 godziny dziennie w godzinach dostosowanych do potrzeb dzieci i rodziców. Każdego dnia pracy placówki dzieci mają zapewniony posiłek.

Uczestnictwo dzieci w zajęciach jest nieodpłatne i dobrowolne.W ramach programu realizowane są zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w tym mi.in:

-  zajęcia socjoterapeutyczne,

- warsztaty twórcze,

-  zajęcia sportowe,

-  zajęcia edukacyjno - informacyjne,

-  wyrównywanie szans edukacyjnych.

Organizowane są imprezy okolicznościowe takie jak:

- Dzień Dziecka,

- Dzień Matki i Dzień Ojca ,

- spotkanie opłatkowe,

- spotkanie wielkanocne.

 

Program realizowany jest również w okresie wakacji oraz ferii zimowych poprzez akcję „Lato w mieście” i „Zima w mieście”.
Prowadzone są działania środowiskowe promujące zdrowy styl życia w środowisku lokalnym. W ramach programu prowadzona jest praca z rodziną m.in.: poprzez :

- poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dotyczące zgłaszanego problemu,

- interwencje kryzysowe,

- zajęcia dla rodziców z dziećmi. 
 

Program profilaktyczny placówek jest realizowany we współpracy z instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin, w tym z pedagogami szkolnymi, kuratorami, pracownikami socjalnymi, strażą miejską oraz policją. Uczestnicy programu realizowanego w placówce opiekuńczo – wychowawczej są objęci indywidualnym planem pracy.

 

 

Program jest realizowany przez wykwalifikowaną kadrę psychologów i pedagogów. Program podlega systematycznej ocenie i modyfikacji w celu przystawania do aktualnych potrzeb środowiskowych.