Projekt "Kompetencje bez granic" (POWR.04.02.00-00-0017/20) realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i kluczowych 32. pracowników pracujących z dziećmi, młodzieżą lub osobami młodymi wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem społecznym poprzez realizację międzynarodowych programów mobilnościowych w Niemczech. 

Liderem projektu jest EDU Research Polska Sp. z o.o., a partnerem jest niemiecka firma IFN Internationales Privatinstitut für Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH.

Stowarzyszenie Katolicki Ruch antynarkotyczny KARAN jako partner projektu będzie odpowiedzialny za:

·        Wsparcie coachingowe uczestników wyjazdów studyjnych (sesje coachingowe obejmują: indywidualną diagnozę zasobów oraz rozwoju zawodowego, gotowość do zmiany i motywacja do rozwoju, przygotowanie indywidualnego planu mobilności - cele, rezultaty i ich operacjonalizacja, miejsce, przebieg mobilności, korzyści dla organizacji/instytucji wysyłającej).

 

·        Warsztaty przygotowawcze dla uczestników wyjazdów (warsztaty obejmują: zapoznanie ze specyfiką usług społecznych w Niemczech, podstawową siatką pojęciową, superwizją i coachingiem w niemieckim systemie pracy z młodzieżą, zasadami uczestnictwa grupowego i współpracy grupowej w ramach wyjazdów oraz kwestiami kulturowymi)

Całkowita wartość projektu to 392 463,50 zł.

Okres trwania projektu 01.05.2021r. - 30.06.2022r.