Akademia Twórczej Aktywności prowadzona jest przez Stowarzyszenie KARAN od 2004 roku w Warszawie i Radomiu.

 

Projekt ten zakłada kreowanie pozytywnego i prawdziwego obrazu starości oraz zapewnienie jej równoprawnej pozycji wśród innych etapów życia człowieka. Poprzez różne formy zajęć członkowie Akademii mogą aktywnie spędzić swój wolny czas. "Akademia Twórczej Aktywności" daje seniorom szansę działania na rzecz Stowarzyszenia, a więc wykorzystania swoich umiejętności, doświadczenia i wiedzy.

 

Program „Akademia Twórczej Aktywności” wychodzi naprzeciw potrzebom i podejmuje działania służące poprawie i utrzymaniu statusu społecznego oraz bezpieczeństwa osobistego, zdrowotnego i socjalnego, a także poprawie jakości życia osób starszych, możliwości pełnego udziału w kulturze i życiu społecznym.                                        

 

Działania realizowane w programie zwiększają szansę prowadzenia przez najstarsze pokolenie aktywnego, samodzielnego i niezależnego życia tak długo, jak to tylko możliwe z punktu widzenia zachowanego potencjału zdrowotnego oraz sprawności.

 

                                                              

  Projekt "Akademia Twórczej Aktywności" ma zachęcić, zarówno osoby starsze by włączyły się w pracę na rzecz młodego pokolenia, jak i osoby młodsze do działania na rzecz osób starszych. W proponowanym projekcie osoby starsze mają możliwość same dokonywać wyboru zadań, które będą realizowane (m.in. pomoc dzieciom i młodzieży w odrabianiu lekcji, czytaniu książek, prowadzenie wykładów itp.). Dzieci i młodzież natomiast angażuje się w organizację spotkań integracyjnych i artystycznych.

 

                                          

 

W ramach programu „Akademia Twórczej Aktywności” animuje się działania samopomocowe, realizowane głównie poprzez zajęcia integracyjne z dziećmi i młodzieżą, zajęcia tematyczne oraz wycieczki krajoznawcze.

 

                                          

 

Organizowane są również spotkania okolicznościowe (spotkanie wielkanocne, andrzejki, wigilia) oraz inne spotkania dostarczające osobom starszym, dzieciom i młodzieży rozrywki i zabawy. Cechą charakterystyczną prezentowanych form zajęć jest to, że mają one charakter "rodzinny", a przez to wpływają na kształtowanie więzi mędzypokoleniowych, rozładowują troski i napięcia, niwelują zachowania agresywne.

 

                                 

 

 Kultywowanie różnorodnych form życia towarzyskiego wśród starszego pokolenia ma na celu zapobieganie zamknięciu się na życie społeczne, ograniczaniu kontaktów międzyludzkich jedynie do życia rodzinnego. Działania Akademii zmierzają ku zaspokojeniu naturalnej potrzeby polepszenia jakości życia osobistego i zdobywania doświadczeń społecznych, co sprzyja podniesieniu samopoczucia, wzbogaca zapał do pokonywania codziennych trudności, wyzwala inicjatywę.

Chcemy by starość była bardziej aktywna, zdrowsza, zamożniejsza, po prostu szczęśliwsza.

 

 

 Adresatami programu „Akademia Twórczej Aktywności” są przede wszystkim osoby starsze, mieszkające na terenie Miasta stołecznego Warszawy oraz Radomia i Wrocławia. 

Dzieci, które korzystają z naszego programu uczęszczają do Placówek Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia KARAN i pochodzą z rodzin niewydolnych wychowawczo (rozbitych,niepełnych,alkoholowych). Młodzież, do której również jest skierowany program, to osoby przebywające w ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnym, leczące się z uzależnienia od różnych środków psychoaktywnych oraz osoby, które pomyślnie zakończyły leczenie i obecnie mieszkają w hostelu post rehabilitacyjnym.

 

                                            

 

Ci młodzi ludzie pochodzą ze środowisk, w których często brakuje właściwego wzorca dziadka, babci oraz właściwych relacji międzypokoleniowych. Członkowie Akademii mogą wypełnić tę lukę i przekazać podopiecznym prawidłowe wzorce ról społecznych.

 

                                            

 Obecnie w programie "Akademia Twórczej Aktywności" bierze udział 100 osób w Warszawie w Radomiu. Rekrutacja tych osób odbywa się poprzez kluby seniora, ośrodki pomocy społecznej, kluby kombatanckie, parafie oraz portal www. organizacji pozarządowych. Uczestnicy programu są w wieku emerytalnym, dysponują czasem, który chcą poświęcić dzieciom i ludziom młodym. Każdy z nich ma coś do przekazania, a biorąc pod uwagę wiek i stan zdrowia, organizację zadań, związanych z programem, dostosowuje się do ich aktualnej dyspozycji.


 

Cele programu "Akademia Twórczej Aktywności":

1. Zapewnienie starości pozycji równoprawnej z innymi fazami życia.

2. Zwiększenie poczucia własnej wartości młodego i najstarszego pokolenia.

3. Zapobieganie izolacji, wycofywania sie z życia społecznego ludzi starszych.

4. Wzrost poczucia bycia potrzebnym drugiemu człowiekowi i zwiększenie wrażliwości na problemy innych.

5. Rozwój osobowy młodego i starszego pokolenia.

6. Zwiększenie aktywności młodego i starszego pokolenia.

7. Zmiana sposobu myślenia o ludziach starszych wśród młodzieży. (Postrzeganie seniora jako osoby otwartej na kontakty społeczne, pogodnej, ciekawej świata, aktywnej, gotowej do nauki, zabawy, chcącej poznać nowości techniczne).

8. Zmiana postrzegania młodzieży trudnej. (Postrzeganie młodzieży mającej „narkotyczną przeszłość” jako osoby wartościowe, otwarte, chętne do nauki, dążące do zmiany oraz mające cele w życiu).

9. Edukacja młodzieży w sferze moralnej, pokazanie właściwych wzorców zachowań.

10. Wzrost wiedzy ludzi starszych na temat agresji, przemocy, problematyki uzależnień.

11. Utworzenie grupy samopomocy w zakresie rozwiązywania problemów i realizacji potrzeb charakterystycznych dla swojej grupy wiekowej - problemowe grupy dyskusyjne w zakresie promocji zdrowia, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami emocjonalnymi, dzielenia się doświadczeniem życiowym, rozwiązywania trudności materialno-socjalnych.

12. Wzmacnianie społeczności seniorów, które służy rozwojowi osobowemu, aktywności i samorealizacji oraz zdolności niesienia sobie nawzajem pomocy.