Zapraszamy osoby zainteresowane nabywaniem praktycznych umiejętności potrzebnych w pracy z dziećmi i młodzieżą do uczestnictwa w projekcie „Opieka i wychowanie – kształtowanie umiejętności wychowawczych potrzebnych do pracy w placówkach dla dzieci i młodzieży”.

 

Program jest organizowany przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN.

 

KILKA SŁÓW O ORGANIZATORZE

Organizatorem programu jest Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, ogólnopolska organizacja pożytku publicznego. Stowarzyszenie prowadzi na terenie Polski - w Warszawie, Radomiu, Rzeszowie, Elblągu, Wrocławiu, Kaliszu - m.in. placówki wsparcia dziennego (świetlice), ośrodki readaptacyjne dla osób uzależnionych, poradnie leczenia uzależnień oraz realizuje liczne programy, których celem jest pomoc dzieciom i rodzinie. Na co dzień stowarzyszenie pomaga ponad 600 osobom. Na terenie Warszawy Stowarzyszenie KARAN prowadzi trzy placówki wsparcia dziennego, do których uczęszcza ponad 100 dzieci w wieku 6-15 lat, placówki są czynne w godzinach 14.00-18.00.

W ramach realizowanych zadań placówki oferują dzieciom i młodzieży: pomoc w odrabianiu lekcji, podwieczorek, zajęcia psychoedukacyjne oraz zajęcia organizujące dzieciom czas wolny.

 

CZYM JEST PROGRAM ?

Program jest adresowany do osób chcących zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi oraz w organizacji pozarządowej. Bezpośrednimi odbiorcami programu są zarówno studenci kierunków pedagogicznych, psychologicznych, resocjalizacji, jak i osoby, które po prostu chciałyby zdobyć doświadczenie w pracy z dziećmi. W ramach programu można zdobyć praktyczne umiejętności oraz wiedzę teoretyczną potrzebną w pracy w placówkach wsparcia dziennego Stowarzyszenia KARAN oraz w prowadzonych przez inne organizacje placówkach jak, np. świetlice, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki wsparcia dziennego czy kluby dziecięce i młodzieżowe. Program może być elementem realizacji praktyk studenckich.

 


SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY PROGRAMU:


CZĘŚĆ SZKOLENIOWO - TEORETYCZNA

Planowana/ przewidziana tematyka zajęć:

 • Cele funkcjonowania placówki wsparcia dziennego.
 • Praca z rodziną dziecka – problemy rodziny i dziecka uczęszczającego do placówki.
 • Sposoby motywowania dziecka i rodziny do zmiany.
 • Zasady w placówce – sposób ich określanie oraz zadania, które spełniają.
 • Rodzaje nagród i ich rola. - Zasady funkcjonowania placówki wsparcia dziennego – podstawy prawne i organizacyjne.
 • Rola i cele profilaktyki.
 • Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze złością.
 • Kształtowanie postaw i charakteru – rola i funkcje uniwersalnego systemu wartości w życiu dziecka. 

W sumie uczestnicy wezmą udział w 18 godzinach zajęć dydaktycznych.

 

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

 •  90 godzin zajęć praktycznych.
 • 20 godzin pracy administracyjnej przy realizacji projektów.
 • 12 godzin superwizji.

 

JAKIE KORZYŚCI ?

Uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności pomocne w:

 • pracy wychowawczej, - organizowania czasu dzieciom w placówce,
 • planowaniu pracy wychowawcy,
 • realizacji programu wychowawczego i profilaktycznego dla dzieci i młodzieży, a także zdobędą teoretyczną wiedzę, z której będą mogli skorzystać w trakcie realizacji zajęć praktycznych w placówkach wsparcia dziennego. 

Uczestnicy, którzy ukończą projekt, otrzymają zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo z wyszczególnieniem liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych elementów programu. Istnieje możliwość uwzględnienia zajęć odbytych w ramach programu jako praktyk studencki wymaganych prze uczelnie prywatne i państwowe.

 

JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W PROGRAMIE?

 1. Wziąć udział w spotkaniu informacyjnym.
 2. Podpisać z organizatorami umowę na realizację programu.
 3. Opracować wspólnie z opiekunem praktyk plan i harmonogram praktyk, który powinien być zatwierdzony przez koordynatora.
 4. Realizować poszczególne zadania przewidziane w programie.

Dodatkowe informacje dotyczące realizacji programu:

 1. Każdy z uczestników będzie miał swojego opiekuna, który wspólnie z uczestnikiem programu zaplanuje i opracuje szczegółowy, indywidualny plan realizacji programu. Plan zostanie opracowany przez uczestnika w formie pisemnej, następnie zostanie zaakceptowany przez opiekuna. Po zaakceptowaniu planu przez opiekuna uczestnik programu będzie mógł go realizować.
 2. Praca uczestnika programu będzie na bieżąco ewaluowana. Na cotygodniowym zebraniu zespołu będzie on otrzymywać ustną informację dotyczącą realizowanych przez niego zadań, a na koniec programu zostanie opracowana ewaluacja końcowa zrealizowanego przez niego programu.

KONTAKT

Joanna Woźnicka-Wąsek: tel. 22 670 05 49, e–mail: jwoznicka@karan.pl