Zapraszamy rodziny do udziału w projekcie!

„Family Balance Coaching – psychospołeczne wsparcie rodzin poszukujących równowagi między życiem zawodowym i rodzinnym”

informacje o projekcie

Jeśli odczuwasz:

·         problemy związane z równoważeniem życia rodzinnego i zawodowego
(w tym związane z zakresem i pełnieniem obowiązków),

·         konflikt pomiędzy pełnieniem obowiązków rodzinnych i zawodowych
(w wymiarze psychicznym, czasowym),

·         potrzebę wsparcia oraz chęć zmiany obecnej sytuacji życiowej.

Zgłoś się wraz z rodziną do udziału w sesjach coachingowych w ramach projektu.

Do projektu zakwalifikowanych zostanie 60 rodzin, tj. 100 osób (w tym 60 kobiet i 40 mężczyzn), w tym minimum 45 rodzin (75%) sprawujących opiekę nad osobą zależną. Przez rodzinę rozumie się osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe lub/i będące w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

W ramach projektu każdy Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w sesjach coachingowych, które mają charakter spotkań indywidualnych lub grupowych – wraz z członkami rodziny.

Sesje coachingowe prowadzone w ramach projektu będą się odbywać w czterech ośrodkach Stowarzyszenia Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN w:

·         Warszawie

·         Radomiu

·         Wrocławiu

·         Elblągu

 

Aby wziąć udział w projekcie należy:


1.      Zapoznać się z regulaminem rekrutacji (regulamin do pobrania)


2.    Złożyć deklarację uczestnictwa i oświadczenie o spełnianiu warunków kwalifikujących do udziału w projekcie (deklaracja i oświadczenie do pobrania), w której każdy uczestnik określa swój poziom motywacji do uczestnictwa w projekcie a także deklaruje, spełnienie kryteriów kwalifikowalności do projektu. Na podstawie danych zawartych w deklaracji Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikowała do udziału w projekcie.

W sytuacji zgłoszenia się do projektu większej liczby chętnych niż zakładana w projekcie liczba miejsc odbędą się spotkania rekrutacyjne z kandydatami. Podczas spotkań rekrutacyjnych Komisja Rekrutacyjna będzie dokonywała oceny na podstawie motywacji do uczestnictwa w projekcie, adekwatności wsparcia, problemu opieki nad osobami zależnymi.

 

3.      Po zakwalifikowaniu się do projektu złożyć dokumenty rekrutacyjnej w postaci:


a.      Wypełnionego Formularza rekrutacyjnego Uczestnika Projektu

(formularz rekrutacyjny do pobrania)


b.      Podpisanego Oświadczenia Uczestnika Projektu

(oświadczenie uczestnika projektu do pobrania)

 

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 22 408 80 24 (p. Bożena Bereda)


HARMONOGRAM WSPARCIA
Sesje coachingowe realizowane są w placówkach Stowarzyszenia KARAN w Warszawie, Radomiu, Elblągu oraz Wrocławiu w terminie od13 listopada 2017 do 31 marca 2018.
Terminy sesji ustalane są indywidualnie dla każdego uczestnika, ze spotkania na spotkanie, bezpośrednio z osobą prowadzącą sesje, w zależności od potrzeb wynikających z procesu oraz możliwości czasowych osoby uczestniczącej.

Serdecznie zapraszamy!