Katolicka Fundacja Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom KARAN powstała w 1990 roku. Fundacja prowadzi działalność wydawniczą, szkoleniową, organizuje konferencje i seminaria, realizuje programy profilaktyczne w szkołach i innych placowkach. 
 

Celem Fundacji jest:

  • udzielanie wszechstronnej pomocy dorosłym, młodzieży i dzieciom z rodzin potrzebujących pomocy, w których są osoby uzależnione oraz zagrożone uzależnieniem, 
  • przygotowanie do życia i zawodu dorosłych, dzieci, młodzieży z rodzin w których są osoby uzależnione oraz wychowanków zakładów wychowawczych i domów dziecka oraz ochrona ich zdrowia, rozwoju, kształcenia i wychowania,
  • propagowanie wzorca trwałej i zdrowej moralnie rodziny i społeczeństwa,
  • udzielanie pomocy prawnej osobom objętym celami Fundacji,
  • organizowanie wakacyjnych form wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci objętych celami Fundacji.

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  • udział w realizacji wszelkich inicjatyw z organizacjami krajowymi i zagranicznymi na rzecz dorosłych, młodzieży i dzieci objętych celami Fundacji,
  • współpracę ze środowiskami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie walki z patologiami społecznymi, - świadczenie pomocy rzeczowej i finansowej dla osób objętych celami Fundacji,
  • organizowanie zbiórek, aukcji, wystaw, odczytów i szkoleń, prowadzenie działalności wydawniczej celu zapobiegania patologiom społecznym,
  • organizowanie zajęć w zespołach, ośrodkach resocjalizacyjnych i terapeutycznych dla osób objętych celami Fundacji,
  • organizowanie kolonii i obozów terapeutycznych dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci, organizowanie ośrodków resocjalizacyjnych.