NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

Oddział Dzienny Terapii Uzależnień

Poradnia Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych

62-800 Kalisz, ul. 29 Pułku Piechoty 35

Tel.: 62 741 41 97

Adres e-mail placówki: osrodek.karan-kalisz@o2.pl 

***

 

DZIAŁANIA  PROJEKTOWE

 

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin. „Nie igraj najwyższa stawka jest życie”

      

,,Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

Realizowany zgodnie z umową 35/HE/2021 z dnia 11.01.2021 r.

Odbiorcami programu są osoby uzależnione od patologicznego hazardu, patologiczni hazardziści z innymi współwystępującymi zaburzeniami, osoby z innymi uzależnieniami behawioralnymi (np. komputer, telefon komórkowy, zakupy), rodziny i bliscy osób uzależnionych.

Działania realizowane w ofercie mają za zadanie zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób, które w sposób patologiczny uprawiają hazard lub są uzależnione od innych uzależnień behawioralnych i ich bliskich i rodzin. Osoby zgłaszające się do placówki będą mogły skorzystać w formie spotkań indywidualnych z pomocy w ramach interwencji kryzysowych, poradnictwa rodzinnego, indywidualnego wsparcia terapeutycznego, wizyty lekarskiej, warsztatach umiejętności psychospołecznych, grupy zapobiegania nawrotom. Celem działań terapeutycznych będzie wspieranie pacjenta w trudnych momentach i motywowanie w dokonywaniu dalszych konstruktywnych zmian. zmianą nawyków. Znacząca będzie też nauka nowych sposobów radzenia sobie z emocjami, stresem i lękiem, wzrostem umiejętności psychospołecznych i dalszy rozwój osobisty.

W ramach zadania realizowane są:

·       interwencje kryzysowe

·       indywidualne wsparcie terapeutyczne - poradnictwo rodzinne

·       konsultacje lekarskie

·       konsultacje prawne

·       warsztaty umiejętności psychospołecznych

·       grupa zapobiegania nawrotom

·       konsultacje psychiatryczne

Koordynator programu: Aneta Lis-Kotowska


***


Programy terapii kierowane do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich „Candis szansą na zmianę”

      

,,Projekt jest dofinansowany ze Środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.”

w ramach umowy 106/MK/H/15/2021 z dnia 11.01.2021

Candis - jest to program terapii krótkoterminowej skierowanej do osób powyżej 16 r.ż., uzależnionych od przetworów konopi lub używających w sposób problemowy. Program bazuje na założeniach i metodach dialogu motywującego oraz wykorzystuje elementy terapii poznawczo – behawioralnej. W projekcie przedstawiona została oferta pomocowa dla odbiorców programu CANDIS oraz ich członków rodzin, bliskich. Oprócz jednej sesji diagnostycznej i 10 sesji programu CANDIS odbiorcy zadania mogą skorzystać także z konsultacji psychiatrycznych w Poradni w której realizowany będzie Candis.

Celem zadania jest zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania oraz udzielenie pomocy, wsparcia rodzinom i bliskim osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi. W ramach projektu będziemy realizować następujące działania:

·       realizację programu Candis zgodnie z założeniami i podręcznikiem programu Candis,

·       pogłębione oddziaływania psychoterapeutyczne indywidualne,

·       sesje diagnostyczne

·       sesje dla rodzin i par

·       konsultacje psychiatryczne,

·       monitorowanie i ewaluacja programu Candis na podstawie przekazanych ankiet ewaluacyjnych.

Koordynator programu: Aneta Lis-Kotowska


***


Realizacja programów profilaktyki wskazującej „ZANIM BĘDZIE ZA PÓŹNO”

      

Numer umowy: 25/MK/L/2021 z dnia 4.01.2021r.

Projekt jest finansowany ze środków budżetowych pozostających w dyspozycji Ministra Zdrowia w zakresie: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zrachowaniami ryzykownymi.

Cel programu :

Celem zadania jest zwiększenie dostępności pomocy dla osób, u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi.

Program ukierunkowany jest na osiągnięcie i utrzymanie abstynencji narkotykowej przez osoby używające narkotyków w sposób okazjonalny lub problemowy, ograniczenie częstotliwości używania a także zapobieganie rozwojowi uzależnienia. Ważnym elementem programu jest kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków oraz promocja postaw prozdrowotnych i rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z używaniem narkotyków.

Działania:

Zadanie będzie realizowane poprzez następujące oddziaływania:

·       Warsztaty umiejętności psychospołecznych;

·       Poradnictwo rodzinne dotyczące zgłaszanego problemu;

·       Interwencje kryzysowe;

·       Porady prawne

Odbiorcami zadania są:

·       Osoby używające narkotyków i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny lub problemowy, z wyłączeniem uzależnienia;

·       Osoby zagrożenie rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych, w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi czy społecznymi;

·       Osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;

·       Członkowie rodzin.

Koordynator programu: Aneta Kopycińska

 

 ***