Dzienne i Stacjonarne Oddziały Readaptacyjne
dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych

 

więcej informacji o programie można uzyskać pod numerem

bezpłatnej infolinii 800 120 289

 

Ośrodek rehabilitacyjno-readaptacyjny w Radomiu i w Bogucinie k. Radomia
-  program skierowany do pacjentów w wieku 17-34 lat.

Centrum Interwencji Kryzysowej w Warszawie
- program skierowany do pacjentów niepełnoletnich


Centrum Interwencji Kryzysowej w Rzeszowie
- program skierowany do pacjentów w wieku 18-22 lata

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny

KARAN "DOM ZACHEUSZA" w Elblągu

- program skierowany do pacjentów niepełnoletnich

 

 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych we Wrocławiu

 

 

Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Substancji Psychoaktywnych w Kaliszu

 

Adresatami programu readaptacyjno - rehabilitacyjnego w ośrodkach są osoby, które zaprzestały przyjmowania środków odurzających i wymagają przygotowania do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Ośrodki Readaptacyjne pełnią rolę placówek opiekuńczo - wychowawczych

i spełniają następujące zadania:

 • udzielanie osobom, pragnącym zmienić styl swojego życia wsparcia psychicznego oraz podejmowanie działań sprzyjających stworzeniu środowiska życiowego, ułatwiającego rehabilitację społeczną oraz ich powrót do zdrowego życia,
 • przeciwdziałanie izolacji społecznej, poczuciu wyobcowania oraz odrzuceniu ze strony rodziny i społeczeństwa,
 • prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej nastawionej na pozytywną przemianę osobowości,
 • wyuczenie postaw umożliwiających rozpoczęcie przemiany życia uczuciowego,
 • zmianę dotychczasowych więzi rodzinnych, dzięki zajęciom terapeutycznym z rodzinami osoby uzależnionej.

Odbiorcy programu:

 • Młodzież oraz osoby dorosłe, zagrożona uzależnieniem.
 • Rodziny osób zagrożonych uzależnieniem.
 • Młodzież zagrożona uzależnieniem - środowiska dysfunkcyjne, posiadająca pierwsze kontakty z substancjami uzależniającymi - wymagająca czasowego pobytu poza domem (ze względu na warunki rodzinne i/lub stopień zagrożenia uzależnieniem).
 • Rodzice, osoby bliskie osób uzależnionych, rodzina w fazie kryzysu (np. narastające sytuacje konfliktowe, przygotowanie do interwencji kryzysowej wobec uzależnionego członka rodziny, osoby bliskiej).

Cele operacyjne programu:

Celem pracy placówki leczenia uzaleznień jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna osobom uzależnionym od środków zmieniających świadomość oraz ich rodzinom. W ramach programu oferowane jest:

 • prowadzenie ambulatoryjnej lub stacjonarnej terapii krótkoterminowej lub długoterminowej dla osób uzależnionych od środków odurzających,
 • oddziaływania psychologiczne sprzyjające integracji osobowości pacjentów leczących się z uzależnienia od środków zmieniających świadomość,
 • pomoc w ukierunkowaniu zainteresowań młodocianych pacjentów,
 • pomoc w zdobyciu wykształcenia i zawodu,
 • objęcie opieką rodzin w fazie kryzysu poprzez zapewnienie im pomocy psychologicznej, terapeutycznej w zakresie: diagnozowania, doradztwa i terapii,
 • działania terapeutyczne obejmujące całą rodzinę pacjentów,
 • pomoc terapeutyczną, ambulatoryjną osobom zagrożonym uzależnieniem (po pierwszych próbach zażywania środków zmieniających świadomość) - pomagając, wspieramy je w zwalczaniu zagrożenia i rozwiązywaniu ich problemów.

Harmonogram realizacji zadań:

- terapia indywidualna pacjentów przebywających w placówkach ambulatoryjnych, stacjonarnych, oddziałach dziennych
- terapia grupowa
trening wygaszania agresji ART (metodą prof. Arnolda Goldsteina-USA)
- treningi psychologiczne dla pacjentów oraz ich rodzin
- warsztaty i wykłady dla rodziców pacjentów
- terapia rodzin pacjentów przebywających w programie ambulatoryjnym, stacjonarnym, dziennym, w programie systemowym
- terapia zajęciowa 
- sesje coachingu indywidualnego i rodzinnego
- artterapia (rysunek, rzeźba, zajęcia teatralne, muzykoterapia)
- trening relaksacyjny
- konsultacje psychiatryczne
- stała opieka medyczna
- diagnostyka psychologiczna.

Sposób rekrutacji:

- w czasie zajęć profilaktycznych w szkołach
- młodzież skierowana przez pedagogów lub wychowawców
- plakaty i ulotki
Poradnie Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia
- Infolinia
- imprezy okolicznościowe - happeningi, festyny, koncerty, seminaria
- rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych

- zgłoszenia indywidualne osób zainteresowanych.