Stowarzyszenie KARAN od maja 2012 roku do grudnia 2013 roku uczestniczy jako partner w projekcie „Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

Celem projektu jest wypracowanie innowacyjnej metody opartej na coachingu wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, ubóstwa, przemocy w rodzinie, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmowi, narkomanii lub innych uzależnień. W Polsce coaching kojarzony jest przede wszystkim z obszarem biznesu natomiast w Niemczech od wielu lat wdrażany jest i praktykowany coaching społeczny. Dlatego też niniejszy projekt jest projektem międzynarodowym. Co umożliwia wymianę doświadczeń między różnymi instytucjami w Polsce i zagranicą.

Uczestnicy projektu będą mogli brać udział w sesjach coachingowych, których celem będzie przede wszystkim zwiększenie świadomości siebie, wzrost samooceny, poznanie swoich zasobów i potencjałów oraz pomoc w osiągnięciu bieżących celów osobistych i życiowych. Projekt skierowany jest do osób mieszkających lub korzystających ze wsparcia terapeutycznego na warszawskiej Pradze. Głównymi odbiorcami projektu jest uzależniona od substancji psychoaktywnych lub uzależnień behawioralnych młodzież w wieku 15-24 lat, młodzież uczęszczająca na świetlice socjoterapeutyczne, kluby fair play, młodzież długotrwale bezrobotna (15-24), żyjąca w ubóstwie, doświadczająca przemocy. Z uwagi na systemowy charakter projektu do udziału w projekcie zaproszeni są również rodzice, opiekunowie bliscy (kryterium wiekowe 50+) młodzieży korzystającej z działań projektowych.

Głównym projektodawcą w ramach projektu „Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej” jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW). UKSW jako publiczna szkoła wyższa ma bardzo wysoki potencjał merytoryczny oraz od lat zaangażowana jest w problematykę wspierania integracji społeczno-zawodowej. Z uwagi na charakterystykę projektu będzie on realizowany na Wydziale Nauk Pedagogicznych.

Partnerami w projekcie „Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej” oprócz KARANu jest Akademia Szybkiej Nauki (AKN) oraz Katolicki Uniwersytet Eichstaett-Ingolstadt (Niemcy, Bawaria).

Akademia Szybkiej Nauki działa na rynku od 1998, realizują między innymi 18 projektów dofinansowywanych z EFS, część z nich skierowana była do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. AKN ma długoletnie doświadczenie w organizacji szkoleń przeznaczonych zarówno dla dzieci i młodzieży jak i dorosłych. AKN prowadzi również szeroko rozumiany coaching. Jej długoletnie doświadczenie szkoleniowe będzie cennym źródłem informacji podczas wypracowywania innowacyjnej metody coachingu społecznego.

Katolicki Uniwersytet Eichstaett-Ingolstadt w Bawarii (Niemcy) jest publiczną szkołą wyższą od lat zaangażowaną w problematykę coachingu społecznego oraz w problematykę integracji społecznej młodzieży i poszukiwania metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego dla osób zagrożonych. W projekcie uczestniczyć będzie między innymi Profesor Bernd Birgmeier, jeden z najważniejszych i najbardziej cenionych w Niemczech specjalistów od lat wdrażających metodę coachingu społecznego. Współpraca z Katolickim Uniwersytetem Eichstaett-Ingolstadt odbywać się będzie w postaci wspólnych warsztatów eksperckich, bieżącej wymiany doświadczeń.

Podsumowywując wszystkie zainteresowane uczestnictwem w projekcie osoby zapraszamy do niepowtarzalnej możliwości przyjrzenia się swoim zasobom i pracy nad własnym rozwojem w ramach projektu „Coaching – nowa metoda wsparcia procesów integracji społecznej i zawodowej”. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.  

zaproszenie do uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji

deklaracja uczestnictwa

oświadczenie o ochronie danych osobowych

ankieta ewaluacyjna

OGŁOSZENIA