Stacjonarne całodobowe świadczenia udzielane są bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Programy terapii krótkoterminowej i długoterminowej oparte są na wzorcach, których skuteczność została zweryfikowana w badaniach naukowych lub rekomendowane przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.

Terapia realizowana w NZOZ CIK KARAN opiera się na podejściu holistycznym. W zależności od problemu pacjenta stosuje się techniki pochodzące z różnych koncepcji teoretycznych: podejście to ma na celu integrację tych technik, oddziaływań psychoterapeutycznych, które w praktyce najbardziej odpowiadają pracy z indywidualnym klientem.

Podstawy leczenia to przede wszystkim społeczność terapeutyczna, informacje zwrotne i systematyczne spotkania grupy pacjentów wraz z  zespołem terapeutów pomagające modelować i monitorować proces zmiany oraz opanować mechanizmy uzależnienia.

W naszej pracy zachowana jest życzliwość i szacunek, kompetencja i stabilność zawodowa, poszukiwanie twórczych i indywidualnych rozwiązań, a także stanowczość i rzetelność w realizacji postawionych wspólnie z podopiecznym celów.

Oferowana pomoc jest kompleksowa i długofalowa.

Biorąc pod uwagę, jak dużą rolę może odgrywać rodzina w pomaganiu osobom uzależnionym na różnych etapach procesu zdrowienia, w Stowarzyszeniu KARAN włączana jest rodzinna terapia systemowa od samego początku pracy z osobą uzależnioną. Spotkania z rodzicami i rodziną służą naprawie i  budowaniu więzi na zasadach miłości, szacunku, zaufania i tolerancji. Razem pragniemy odzyskać człowieka i jego zdrowie prowadząc go ku prawdziwej wolności.

Zasady przyjęcia:

  • Osoby przyjmowane są według kolejności zgłoszeń w zależności od wolnych miejsc.
  • Przy przyjęciu robione są testy weryfikujące abstynencję osoby przyjmowanej. W przypadku pozytywnego wyniku świadczącego o stanie odurzenia następuje odmowa przyjęcia.  W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość ustalenia kolejnego terminu.
  • W przypadku stwierdzenia braku podstaw do przyjęcia, osoba prowadząca wywiad wstępny, ma prawo odmówić przyjęcia, informując pacjenta o przyczynie odmowy przyjęcia.
  • W przypadku pacjenta małoletniego do 16 roku życia potrzebna jest pisemna zgoda rodzica (opiekuna prawnego) na podjęcie leczenia.
  • W przypadku pacjenta po 16 roku życia konieczna jest pisemna zgodna pacjenta i rodzica (opiekuna prawnego) na podjęcie leczenia.
  • Przyjmujemy pacjentów z sądowym nakazem leczenia.

 

Wymagane dokumenty:

  • Skierowanie do oddziału leczenia uzależnień.
  • Dokument tożsamości z fotografią (dowód, paszport, legitymacja szkolna).
  • Wszystkie dotychczasowe orzeczenia psychologiczno-pedagogiczne dotyczące nauczania (jeśli takie posiada), wypisy z pobytów w szpitalach (jeśli osoba przebywała w szpitalu psychiatrycznym, bądź na oddziale detoksykacyjnym).